SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w WILKOWEJ

REGON: 00 11 86343

NIP: 866 – 15 – 73-004


Dyrektor Szkoły: mgr BOGUSŁAWA STRZĘPEK


STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W WILKOWEJ Rozdział I


Nazwa i typ oraz jej cele i zadania.


& 1


 1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej

 2. Szkoła jest publiczna, sześcioklasowa.

 3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łubnice, a organem nadzorującym Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

 4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


& 2


 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 07. 09. 1991 r. (z późniejszymi zmianami), z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności prowadzi działalność edukacyjną, która corocznie określana jest przez:

 1. szkolny program nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

 2. szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

 1. Wychowanie, kształcenie i nauczanie tworzą spójną całość.


& 3


 1. Szkoła umożliwia:

 1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 2. ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozwijanie potrzeby doskonalenia się poprzez organizowanie kół zainteresowań, przedmiotowych w miarę posiadanych środków finansowych.

 1. Szkoła zapewnia:

 1. opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji:

 • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;

 • opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych pełni nauczyciel dyżurny;

 • opiekę nad uczniami w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują: kierownik (nauczyciel) i opiekunowie (mogą być rodzice) zgodnie z zasadą: jeden opiekun na 15 uczniów,

 1. poszanowanie praw ucznia,

 2. warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

 1. Szkoła wspiera:

 1. rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy,

 2. rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne,

 3. prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działanie ucznia


& 4


 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi swój oddział przez klasy I – III, inny wychowawca przez klasy IV – VI.

Rozdział II


Ocenianie uczniów


& 1


Postępy ucznia, wyniki pracy podlegają ocenie. Szczegółowe zasady systemu oceniania zawiera wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do statutu.


& 2


 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzaniach osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.


& 3


 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione

pisemne prace kontrolne uczeń dostaje do wglądu w czasie lekcji, rodzice mogą na życzenie dostać prace

do wglądu od nauczyciela zajęć edukacyjnych.

 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.


& 4


 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


& 5


 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.


& 6


 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

 3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

 4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, wg skali, o której mowa odpowiednio w & 8 i & 9 tegoż rozdziału.

 5. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej lub pisemnej na trzy tygodnie przed tym posiedzeniem. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od oceny w ciągu 3 dni od powiadomienia.

 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem & 13 tegoż rozdziału.


& 7


Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.


& 8


 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się wg skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

 1. stopień celujący – 6;

 2. stopień bardzo dobry – 5;

 3. stopień dobry – 4;

 4. stopień dostateczny – 3;

 5. stopień dopuszczający – 2;

 6. stopień niedostateczny – 1.

 1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisowa.


& 9


 1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się wg skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 2. Ocenę końcoworoczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

 3. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 1. oceny z zajęć edukacyjnych,

 2. promocje do klasy programowa wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.


& 10


Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, wychowawca powinien zorganizować pomoc celem uzupełnienia braków.


& 11


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych, których egzamin dotyczy, w obecności wychowawcy lub innego nauczyciela.

 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 7. Egzamin nie może odbyć się później, niż trzy tygodnie przed terminem końcoworocznego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.


& 12


 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 2. Uczeń klasy IV – VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem & 4 tegoż rozdziału, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem & 13 tegoż rozdziału.

 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub ust. 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 4. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).


& 13


 1. Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.


& 14


Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w & 15 tegoż rozdziału.


& 15


 1. W klasie szóstej komisja okręgowa przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową.


& 16


 1. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maja prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

 2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

 4. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.


& 17


Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.Rozdział III


Organy szkoły


& 1


Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły,

 2. rada pedagogiczna,

 3. samorząd uczniowski,

 4. rada rodziców.


& 2


 1. Dyrektora szkoły powołuje w drodze konkursu organ prowadzący szkołę.

 2. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

 1. opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły, projektu organizacyjnego, tygodniowego rozkładu zajęć,

 2. opracowanie zakresu czynności pracowników niepedagogicznych,

 3. opracowanie regulaminu przyznawania nagród dyrektora,

 4. opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych,

 5. zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

 6. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, ocena ich pracy, pomoc w organizowaniu doskonalenia zawodowego,

 7. informowanie organu prowadzącego o działalności szkoły,

 8. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

 1. Dyrektor szkoły ma prawo:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,

 2. zatrudniania i zwalniania pracowników,

 3. premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z regulaminem, a także udzielania kar zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

 4. reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.

 1. Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym za:

 1. poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania, oraz za opiekę nad uczniami,

 2. bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć i imprez organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony p. poż. obiektów szkolnych,

 3. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

 4. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu.

 1. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:

 1. na własna prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub z końcem roku szkolnego,

 2. z inicjatywy organu nadzorującego szkołę, jeżeli otrzymał negatywną oceną pracy.


& 3


 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

 4. Rada obraduje za zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach.

 5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

 1. przewodniczącego,

 2. organu prowadzącego szkołę,

 3. co najmniej 1/3 członków Rady.

 1. Zebrania Rady są protokołowane.

 2. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. podejmowanie uchwały o dyscyplinarnym przeniesieniu ucznia do równoległej klasy,

 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

 1. Rada ma prawo do opiniowania:

 1. arkusza organizacyjnego szkoły,

 2. projektu planu finansowego szkoły,

 3. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 4. wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

 5. propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały Rady, stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania uchwały zawiadamia organ prowadzący, który uchyla uchwałę, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.

 3. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


& 4


 1. Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji – Rady Rodziców.

 2. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców, zatwierdzanego przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły:

 1. może brać udział w programowaniu pracy szkoły,

 2. pomagać w poprawie warunków pracy szkoły,

 3. współdziałać w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

 4. organizować działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

 5. podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły i uczestniczyć w planowaniu wydatków z tych środków.


& 5


 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

 2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu, który uchwala ogół uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia.


& 6


 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania uczniów.

 2. Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

 2. znajomości przepisów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 3. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i przyczyn trudności w nauce i zachowaniu swojego ucznia,

 4. wyrażania i przekazywania swoich opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu.

 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno – wychowawcze powinny być organizowane co najmniej trzy stałe spotkania z rodzicami, w miarę potrzeby – spotkania indywidualne.


Zasady współdziałania organów szkoły

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi


& 7


 1. Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.

 3. Spory między dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną rozstrzyga w pierwszej kolejności w sprawach pedagogicznych nadzór pedagogiczny, w sprawach pozostałych – organ prowadzący szkołę.

 4. Spory między Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły.

 5. Spory między dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę.


Rozdział IV


Organizacja szkoły


& 1


 1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego.

 2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek.

 3. Termin ferii zimowych dla całego województwa ustala Kurator Oświaty.

 4. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się we czwartek poprzedzający święta i kończy się w pierwszy wtorek po świętach.

 5. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych i trwają do 31 sierpnia.

 6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o potraktowaniu poniedziałków wypadającymi przed dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy o piątków wypadających po dniach świątecznych ustawowo wolnych od pracy jako dni wolnych od pracy pod warunkiem odpracowania zajęć w te dni w wybrane soboty.


& 2


Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I – od dnia rozpoczęcia zajęć we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe;

II – od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych

zajęć dydaktyczno – wychowawczych.


& 3


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący.


& 4


Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.


& 5


Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
& 6


 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.

 4. Dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizuje się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 4 do 8.

 5. Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dokonuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi następującą dokumentację:

 1. dziennik zajęć,

 2. zeszyt lub teczki prac dzieci.

 1. Dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi szkoła może organizować gimnastykę korekcyjną.

 2. Do udziału w gimnastyce korekcyjnej kwalifikuje:

 1. uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała – lekarz sprawujący opiekę nad uczniami,

 2. uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną – lekarz (pielęgniarka) sprawujący opiekę nad uczniami lub nauczyciel wychowania fizycznego na podstawie badań lekarskich, sprawdzianów, testów sprawności fizycznej i obserwacji ucznia,

 3. uczniów z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia – lekarz sprawujący opiekę nad uczniami.

 1. Gimnastyka dla uczniów klas I – III prowadzona jest w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 2. Gimnastyka dla uczniów klas IV – VI może być prowadzona w ramach zajęć nadobowiązkowych w wymiarze określonym przez organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły.

 3. Zajęcia z gimnastyki z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób.

 4. Zajęcia z gimnastyki dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać się w grupach liczących od 10 do 15 osób.

 5. Nadobowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI mogą być prowadzone w formie zajęć rekreacyjno – sportowych.

 6. Dla uczniów klas IV – VI mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych lub kół zainteresowań w miarę posiadanych środków finansowych. Liczba uczestników tych zajęć nie powinna przekraczać 15 uczniów.
& 7


 1. Biblioteka szkoły jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.

 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.

 3. Biblioteką opiekuje się nauczyciel w ilości 1 godzina tygodniowo na 10 uczniów.

 4. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. przygotowanie kart czytelników,

 2. wypożyczanie książek według ustalonego harmonogramu,

 3. propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw książek, konkursów,

 4. wypożyczanie czasopism pedagogicznych i książek metodycznych nauczycielom,

 5. uzupełnianie księgozbioru w miarę posiadanych środków finansowych,

 6. konserwowanie książek (okładanie, klejenie),

 7. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,

 8. prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.


& 8


 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

 1. szatnię,

 2. salę zajęć ruchowych,

 3. pracownię komputerową.


Rozdział V


Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


& 1


 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela.

 3. Zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.


& 2


 1. Nauczyciel ma obowiązek:

 1. realizować program zajęć edukacyjnych w powierzonych klasach osiągając optymalne cele szkoły ustalone w programach szkoły,

 2. wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

 3. udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie uczniów,

 4. bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować uczniów,

 5. informować rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,

 6. wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, podnosić i doskonalić swoje kwalifikację zawodowe,

 7. prowadzić prawidłowo dokumentację przebiegu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

 8. wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego.

 1. Nauczyciel ma prawo:

 1. decydowaniu w sprawie doboru programów, podręczników, metod i form organizacyjnych w nauczaniu swojego przedmiotu,

 2. decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów,

 3. wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

 1. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym za:

 1. poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoich przedmiotach klasach,

 2. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych przydzielonych mu,

 3. tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych,

 4. zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.


& 3


 1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek:

 1. tworzenia warunków dla rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

 2. rozwiązywania konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną,

 3. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowania ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,

 4. współpracy z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informowania ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączenia rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

 5. współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu uzyskania pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

 6. prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy i każdego ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Nauczyciel – wychowawca ma prawo:

 1. współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny, o tematyce zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 2. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,

 3. wystawienie oceny zachowania swoich wychowanków,

 4. ustanawiania przy współpracy z klasową radą rodziców własnych form nagradzania i motywowania wychowanków,

 5. wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych i materialnych swoich wychowanków do służby zdrowia, dyrektora szkoły.

 1. Nauczyciel – wychowawca odpowiada za:

 1. osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

 2. integrowania wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

 3. poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej,

 4. prawidłowe prowadzenie dokumentacji swojej klasy.


& 4


 1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy - Dyrektor Zespołu.

 2. Podstawowe obowiązki pracowników niepedagogicznych:

 1. przestrzeganie zakresu czynności,

 2. otaczanie opieką i życzliwością wszystkich uczniów i wychowanków oraz udzielanie im pomocy we wszelkich sprawach,

 3. rzetelne i efektywne wykonywanie swojej pracy,

 4. stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

 5. przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

 6. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

 7. przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 8. podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy,

 9. dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie,

 10. przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,

 11. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

 12. dbałość o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,

 13. należyte zabezpieczenie, po zakończonej pracy: narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy.Rozdział VI


Uczniowie szkoły


& 1


 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od siódmego roku życia, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 13 roku życia, nie później niż do 15 roku życia.

 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego. Do szkoły przyjmuje się:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe,

 1. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może być przyjęte dziecko, które przed dniem pierwszym września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psycho – fizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej)

 2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy niższej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku gdy uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

 3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego prze szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiednie klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach ucznia klas niższych od klasy tej, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki – z tych przedmiotów zdaje się egzamin praktyczny.

 2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez danych nauczycieli.


& 2


 1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej ora ochronę i poszanowanie jego godności,

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 7. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

 10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, uczeń ma prawo złożyć skargę do wychowawcy lub opiekuna Samorządu Szkolnego. Skargi powinny być rozpatrywane na bieżąco lub na posiedzeniu Rady Pedagogicznej..

 1. Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

 3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 4. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

 5. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.& 3


 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń otrzymuje nagrody i wyróżnienia:

 1. pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy,

 2. pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły,

 3. nagrodę rzeczową,

 4. dyplom uznania.

 1. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 2. Nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec tych uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a jednocześnie są aktywni społecznie.

 3. Uczeń może być ukarany za:

 1. lekceważenia nauki i innych obowiązków szkolnych,

 2. naruszania porządku szkolnego,

 3. wywieranie szkodliwego wpływu na kolegów,

 4. chuligaństwo, palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków.

 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

 2. Rodzaje kar:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 2. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

 3. upomnienie dyrektora szkoły wobec uczniów,

 4. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o jego nagannym zachowaniu,

 5. przeniesienie do równoległej klasy.

 1. Wymienione kary stosowane są na podstawie decyzji rady pedagogicznej.

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub klasowej rady rodziców.

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary. Pisemny wniosek do Rady Pedagogicznej składa się na ręce wychowawcy klasy, który ma obowiązek przedstawić wniosek Radzie na najbliższym posiedzeniu. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.

 2. W przypadku odrzucenia wniosku przez Radę Pedagogiczną uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.


& 4


Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez:

 1. Dyżury nauczycieli na korytarzach, w szatni i przy wejściu na teren szkoły w czasie wszystkich przerw między lekcjami.

 2. Reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów.

 3. Wprowadzenie identyfikatorów dla uczniów i nauczycieli.

 4. Szkolenie pracowników szkoły pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.

 6. Umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni.

 7. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych.

 8. Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa.

 9. Zakup atestowanego sprzętu.

 10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.


Rozdział VII


Postanowienia końcowe


& 1


Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.


& 2


 1. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady powadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
URZĄD GMINY ŁUBNICE
ŁUBNICE 66a, 28-232 ŁUBNICE
tel. 0158659220 fax. 0158659236
www.lubnice.eu