Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
statutDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-01-11 11:19:10

 

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGOZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W Łubnicach

Uchwalony uchwałą nr 1/1/98 Rady Społecznej
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnicach

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

Par.1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gacach Słupieckich zwany dalej „Zakładem” jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej,

Utworzonym i nadzorowanym przez Radę Gminy w Łubnicach.

Par.2

Zakład działa na podstawie :

1.Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
( Dz. U. Nr 91, poz. 408  z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2.Uchwały nr II/6/98 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 8 listopada 1998 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gacach Słupieckich.

3.Niniejszego Statutu.

Par.3

Zakład ma prawo posługiwać się skróconą nazwą – SPZOZ.

Par.4

Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Par.5


1.Siedzibą zakładu jest miejscowość Gace Słupieckie.
2.Obszar działania Zakładu obejmuje teren całego kraju na podstawie umów o realizowanie usług medycznych z zainteresowanym podmiotem  a w szczególności Gminy.

ROZDZIAŁ II
Cele , zadania , rodzaj i zakres świadczeń

Par.6

Celem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, jak również przygotowanie osób do wykonywania zawodów medycznych i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Par.7

1.Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1)zapewnienie ludności w rejonie działania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

2)działanie na rzecz promocji zdrowia i zapobieganie chorobom

3)doskonalenie zawodowe pracowników medycznych.


2.Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z :

1)badaniami i poradą lekarską

2)leczeniem

3)opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz nad noworodkiem

4)opieką nad zdrowym dzieckiem

5)badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną

6)orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia

7)zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne

8)higieną szkolną

9)rehabilitacją

Par.8 

Zakład udziela świadczeń bezpłatnych, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilno-prawnej.

Par.9

W wykonywaniu zadań Zakład współdziała z:
1)zakładami służby zdrowia
2)jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów ochrony zdrowia.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja zakładu

Par.10

1.Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny
2.Zasady wynagradzania pracowników Zakładu ustala w regulaminie wynagradzania Dyrektor Zakładu w uzgodnieniu z działającymi w Zakładzie związkami zawodowymi.

ROZDZIAŁ IV

Organy Zakładu

Par.11

Organami Zakładu są:
1.Dyrektor Zakładu
2.Rada Społeczna

Par.12

Dyrektor Zakładu zatrudniony jest przez Zarząd Gminy na podstawie powołania a stosunek pracy rozwiązywany jest przez Zarząd Gminy po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną lub na wniosek Rady Społecznej.

Par.13

1.Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz ponosząc odpowiedzialność za zarządzanie.
2.Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

ROZDZIAŁ V

Rada Społeczna

Par.14

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy w Łubnicach oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

Par.15

Do zadań Rady Społecznej należą:
1. Przedstawienie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:

1) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne

2) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego

3) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową lub rozszerzenie , lub ograniczenie działalności

4) przyznawanie Dyrektorowi Zakładu nagród

5) rozwiązywanie stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu


2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego i inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego

3) kredytów bankowych lub dotacji

4) podziału zysku


3. Uchwalenie Statutu publicznego zakładu opieki zdrowotnej

4. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi , który utworzył zakład

5. Zatwierdzenie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

6. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu

7. Przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.


Par.16

1. Radę Społeczną powołuje Rada Gminy w Łubnicach

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – wójt lub osoba przez niego wyznaczona

2) przedstawiciel wojewody

3) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w liczbie – 5 osób

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata .W ciągu kadencji można dokonać zmiany składu Rady , w przypadku nie wykonywania przez poszczególnych członków statutowych obowiązków.

4. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek

1) śmierci

2) zrzeczenia się członkostwa

Par.17

W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciel organizacji związkowej, a także mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Par.18

Rada Społeczna uchwala swój regulamin, w którym określi tryb pracy i podejmowania uchwał.

Par.19

1.W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Dyrektorem Zakładu a Radą Społeczną- spór ten winien być rozstrzygnięty w drodze negocjacji stron.

2.Dyrektorowi przysługuje odwołanie od uchwały Rady Społecznej do Rady Gminy.


ROZDZIAŁ VI

Gospodarka finansami

 Par.20

1.Zakład prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązań.

2.Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym ( otrzymanym i zakupionym).

3.Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody organu , który utworzył ten zakład.

4.Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy – ustalany przez Dyrektora Zakładu.

Par.21

Zakład może uzyskiwać środki finansowe :

1.z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

a)organu, który utworzył Zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów

b)osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym innym niż ubezpieczenie społeczne

c)instytucji ubezpieczeniowych

d)zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji

e)innych zakładów opieki zdrowotnej

f)osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub na świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.

2.na realizację zadań i programów zdrowotnych

3.z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymienione w pkt 1

4.z darowizn , zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego(z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę- po wyrażeniu zgody przez organy założycielskie).

Par.22

Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:

I.realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia.

1) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne

2) inwestycje ,w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego

3) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

II. W/w dotacje przyznaje organ założycielski.

Par.23

Wartość majątku Zakładu określają :

1) fundusz założycielski stanowiący wartość mienia komunalnego przekazanego nieodpłatnie w użytkowanie Zakładu,

2) fundusz Zakładu stanowiący majątek Zakładu po odliczeniu założycielskiego.

Par. 24

Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

Par.25

1. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.

2. Ujemny wynik finansowy Zakładu nie może być podstawą do zaprzestania działalności , jeżeli dalsze jego istnienie uzasadnione jest celami, zadaniami do których realizacji został utworzony a ich realizacji nie może przejąć inny Zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki nad ludnością.

Par.26

Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121,poz.591 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ  VII

Par.27

Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ założycielski.

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl