Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Gimnazjum w ŁubnicachDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-02-22 11:04:01

UBLICZNE GIMNAZJUM W ŁUBNICACH Dyr. Mgr inż Andrzej Grajko Tel. 0-15 8659216 NIP 8661572973 Regon 292216736 STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM w ŁUBNICACH Rozdział I Nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania. § 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum w Łubnicach im. Wojciecha Skuzy. 2.Gimnazjum jest szkołą publiczną o trzyetnim cyklu kształcenia działającą w oparciu o ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 3.Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Łubnice, a organem nadzorującym Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. 4.Siedzibą Gimnazjum jest budynek nr 62 położony w Łubnicach. § 2 1.Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyczny gimnazjum, a w szczególności prowadzi działalność edukacyjną, która corocznie określana jest przez: a)szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, b)szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. c)szkolny program profilaktyczny, który jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska. 2.Wychowanie, kształcenie i nauczanie tworzą spójną całość. § 3 1.Szkoła umożliwia: a)zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b)ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozwijanie potrzeby doskonalenia się poprzez organizowanie kół zainteresowań, przedmiotowych w miarę posiadanych środków finansowych. 2.Gimnazjum zapewnia bezpieczeństwo uczniom poprzez: a.dyżury nauczycieli na korytarzach, w szatni i przy wejściu na teren szkoły w czasie wszystkich przerw między lekcjami, b.reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów, c.szkolenie pracowników szkoły pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, d.ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach, e.umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni, f.oznakowanie ciągów komunikacyjnych, g.dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa, h.zakup atestowanego sprzętu, i.zabezpieczenie przeciwpożarowe, j.opiekę nad uczniami oczekującymi na autobus sprawują wyznaczeni nauczyciele dyżurujący, k.warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego. 3.Gimnazjum wspiera: a)rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy, b)rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne, c)prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działanie ucznia. § 4 1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale. 2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi swój oddział przez klasy I – III. § 5 Uczeń szkoły: (cele programu wychowawczego i programu profilaktyki ujęte operacyjnie)

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl