Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycjiDo druku

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.07.2014r.

Znak: IN-III.747.18.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 11.04.2014r., znak: 229/I/AB/04/14, uzupełnionego pismem z dnia 05.05.2014r., znak: 254/I/AB/05/2014,

została wydana decyzja Nr 20/14 z dnia 03.07.2014r. znak: IN-III.747.18.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna punkt techniczny 132.3 – Oblekoń – Łubnice”, na terenie gminy Oleśnica i Łubnice w powiecie staszowskim oraz gminy Pacanów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

powiat staszowski

gmina Oleśnica

obręb 6 Oleśnica, numery działek: 713, 1040

obręb 10 Strzelce, numery działek: 685, 694, 720, 721, 722, 726,

gmina Łubnice

obręb 8 Łubnice, numer działki: 433,

obręb 19 Zofiówka, numery działek: 37/1, 37/2, 146,

powiat buski

gmina Pacanów

obręb 4 Grabowica, numery działek: 93/1, 93/2,

obręb 17 Rataje Słupskie, numer działki: 742,

obręb 24 Żabiec, numer działki: 279.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej określa
w szczególności: rodzaj inwestycji, warunki techniczne realizacji inwestycji, warunki wynikające z przepisów odrębnych, linie rozgraniczające teren inwestycji, ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości niezbędnych do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, o ile jest to wymagane.

Niniejsza decyzja zobowiązuje podmiot zarządzający lub gospodarujący gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem terenów zajętych pod drogi publiczne, terenów zajętych pod linie kolejowe i gruntów pokrytych wodami płynącymi, do ich wydania najpóźniej w dniu uzyskania przez Inwestora decyzji
o pozwoleniu na budowę, uprawnia Inwestora do faktycznego objęcia w posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, stanowi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku gdy lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej wymaga przejścia przez tereny dróg publicznych, linii kolejowych bądź grunty pokryte wodami płynącymi, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji.

Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, uzgadnia
w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej lub odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.), zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej uważa się za doręczone.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej musi zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zapoznanie z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 215
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2014-07-10 08:06:34
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl