Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
O B W I E S Z C Z E N I EDo druku
O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 54 ust 2 i 3 w zw. z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. NR 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w projektu w dniach od 30.09.2013r .do 29.10.2013r w Urzędzie Gminy Łubnice, Łubnice 66A, pok 8 w godzinach urzędowania t.j. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00. Materiały projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko podlegające ponownemu wyłożeniu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy Łubnice: www.lubnice.eu. Zgodnie z art. 11 ust. 11 cyt. Ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi do projektu należy składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2013r. Przedłożone uwagi będą podlegać rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łubnice. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 14.10.2013r .w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr.13 o godz. 11-tej Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: - o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice, - o prognozie oddziaływania na środowisko w/w projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym w zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w okresie wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, należy wnosić na piśmie na adres tut. Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2013r Wójt Gminy mgr inż. Anna Grajko

Załączone pliki
Zmiana Studium Lubnice Uwarunkowania.pdf (Zmiana Studium Lubnice Uwarunkowania.pdf - 1943.689 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:07:07 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Kierunki.pdf (Zmiana Studium Lubnice Kierunki.pdf - 1034.739 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:11:26 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Uwarunkowania rys.pdf (Zmiana Studium Lubnice Uwarunkowania rys.pdf - 7199.965 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:16:19 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Polityka rys.pdf (Zmiana Studium Lubnice Polityka rys.pdf - 9634.281 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:21:54 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Prognoza Rysunek Zal_1.pdf (Zmiana Studium Lubnice Prognoza Rysunek Zal_1.pdf - 10709.204 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:28:22 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst Zal_2.pdf (Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst Zal_2.pdf - 310.66 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:29:11 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst Zal_2A.pdf (Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst Zal_2A.pdf - 254.681 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:29:54 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst Zal_3.pdf (Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst Zal_3.pdf - 75.621 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:30:27 Redaktor: Henryka Rogala
Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst.pdf (Zmiana Studium Lubnice Prognoza Tekst.pdf - 1924.907 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 14:31:38 Redaktor: Henryka Rogala

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 355
Utworzył: Henryka Rogala, data utworzenia: 2013-09-17 12:30:54
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl