Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
PrzedszkoleDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-01-21 09:22:31

 Statut Przedszkola Publicznego w Łubnicach


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1


1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Łubnicach

2. Siedziba przedszkola znajduje się w miejscowości Łubnice.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łubnice.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.
4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Przedszkole Publiczne
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie, tel. 8659-244
R- 830258115

§2

Przedszkole działa na podstawie:     

1.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z  1991r. z późn. Zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy (Załącznik Nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999r. w sprawie ramowych statutów- Dz. U. 1999/14/131, 2009/2/20.

2.Aktu założycielskiego.

3.Niniejszego statutu.

§3
1.Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2.Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

3.Przedszkole pracuje w godzinach: od 7.00 do 14.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§4

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1)Gminę Łubnice

2)Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu..

2.Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są na koncie specjalnym.

§5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00

2.Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczająca poza podstawę programową ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Gminy Łubnice.

3.Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola w ilości dwóch posiłków: śniadanie i obiad jednodaniowy. Wyjątek stanowi personel kuchenny, którego koszt wyżywienia pokrywa organ prowadzący placówkę.

5.Zasady odpłatności za wyżywienie ustala się na koniec miesiąca w wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

6.W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

7.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 15 dnia bieżącego miesiąca.

Opłaty stałe pobierane są z góry do 15 dnia danego miesiąca.

8.Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

9.Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, język angielski Itp.)

10.Rodzaje zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

11.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki języka obcego, nauki religii, rytmiki, itp. jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

12.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

13.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

Rodział II

Cele i zadania przedszkola

§6

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1)wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

2)umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,

3)sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ( w razie zaistniałej potrzeby),

4)współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole.

3.Wynikające z w/w celów zadania przedszkole realizuje w ramach obszarów edukacyjnych:

1)zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju każdego dziecka w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym środowisku,

2)uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości w dążeniu do założonego celu,

3)stwarzanie warunków do samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

4)rozwijanie wrażliwości moralnej,

5)kształtowanie umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka: społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym,

6)rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażanie własnych myśli i przeżyć,

7)rozwijanie wrażliwości estetycznych, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, technicznej, muzycznej, ruchowej,

8)zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania się w działalności i zachowań prozdrowotnych,

§7


1.Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem wrodzonym i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym

2.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

1)podstaw programowych opracowanych przez MEN,

2)programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów przez nauczycieli przedszkola.

3.Szczegółowe zadania przedszkola i ich realizacja ustalone są w rocznym planie pracy.

4.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

5.Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15- 30 minut.


§8


1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki).

2)Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa tak pod względem fizycznym jak i psychicznym,

3)Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.,

4)Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przychodnią zdrowia, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

Rodział 3

Organy przedszkola

§9

1.Organami przedszkola są:

1)dyrektor przedszkola,

2)rada rodziców.

2.Rada rodziców uchwala regulaminy swojej działalności, której nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem przedszkola.


§10

1.Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje na je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych.

3.Zadania dyrektora:

1)kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,

4)opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

5)planowanie, organizowanie i przeprowadzenie mierzenia jakości pracy placówki,

6)przekazanie raportu o jakości pracy radzie przedszkola, radzie rodziców i radzie pedagogicznej,

7)opracowywanie programu rozwoju placówki z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

8)gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy (wg odrębnych przepisów),

9)przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

10)wstrzymanie uchwał Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

11)dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

12)właściwa obsługa finansowa i gospodarcza placówki,

13)współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

14)kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie pracowników przedszkola,

15)przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

16)podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę przedszkola,

17)zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, p.poż.,

18)stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

19)koordynacja współdziałania organów przedszkola,

20)współdziałanie ze Związkami Zawodowymi,

21)administrowanie ZFŚS zgodnie z przyjętym regulaminem,

22)prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.w przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni osoba upoważniona.

 
§11

1.Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2.Funkcjonuje w oparciu o uchwalony prze siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co roku na zebraniu ogólnym z rodzicami lub zebraniach grupowych przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdej grupy.

4.Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymiwszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:

1)opiniuje program pracy rozwoju placówki,

2)wyraża opinię na temat funkcjonowania przedszkola

5.W celach wspierania statutowej działalności przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innym źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 
§12

1.Koordynatorem współdziałania wszystkich organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.Organy przedszkola zobowiązane są do wyjaśnienia motywów podejmowanych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.

3.działalność opiek.-wych.-dyd. Organów przedszkola musi być zgodna z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz winna się kierować ideą Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§13

1.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych w/g zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.

2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3.W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków nie może przekraczać od 15-20 (w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych).

4.Szczegółową organizację pracy wych.-dyd.określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora do 30 maja.

5.Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

6.Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

7.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele opracowują dla swojej grupy szczegółowy rozkład dnia dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.


Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl