Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICHDo druku
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich

REGON: 00 11 86 94 6

NIP: 866 – 15 – 73 - 010

Ilość uczniów: 101

Dyrektor Szkoły: mgr Teresa Bigos

 

 

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w GACACH SŁUPIECKICH

 

Rozdział I

 

Nazwa i typ oraz jej cele i zadania.

 

§ 1

 

1.       Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich.

2.       Szkoła jest publiczna, sześcioklasowa.

3.       W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny przygotowujący dzieci sześcioletnie do spełniania obowiązku szkolnego.

4.       Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łubnice, a organem nadzorującym Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

5.       Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                   i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 2

 

1.       Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 07. 09. 1991 r. (z późniejszymi zmianami),          z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności prowadzi działalność edukacyjną, która corocznie określana jest przez:

1)       szkolny program nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)       szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania            o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

2.       Wychowanie, kształcenie i nauczanie tworzą spójną całość.

 

§ 3

 

1.       Szkoła umożliwia:

1)       zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)       ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozwijanie potrzeby doskonalenia się poprzez organizowanie kół zainteresowań, przedmiotowych w miarę posiadanych środków finansowych.

2.       Szkoła zapewnia:

1)       opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji:

-          opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;

-          opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych pełni nauczyciel dyżurny;

-          opiekę nad uczniami w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują: kierownik (nauczyciel) i opiekunowie (mogą być rodzice) zgodnie z zasadą: jeden opiekun na 15 uczniów,

2)       poszanowanie praw ucznia,

3)       warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

3.       Szkoła wspiera:

1)       rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy,

2)       rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne,

3)       prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działanie ucznia

 

 

 

 

 

§ 4

 

1.       Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale.

2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi swój oddział przez klasy I – III, inny wychowawca przez klasy IV – VI.

 

Rozdział II

 

Ocenianie uczniów

 

§ 1

 

Postępy ucznia, jego wyniki pracy podlegają ocenie. Szczegółowe zasady systemu oceniania zawiera wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do statutu.

 

§ 2

 

1.       Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz             o sposobach sprawdzaniach osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.       Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 

§ 3

 

1.       Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione

        pisemne prace kontrolne uczeń dostaje do wglądu w czasie lekcji, rodzice mogą na życzenie dostać prace     

        do wglądu od nauczyciela zajęć edukacyjnych.

2.       Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

§ 4

 

1.       Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2.       Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 5

 

1.       W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

2.       Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

3.       W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 6

 

1.       Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2.       Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu stycznia. Jeżeli ferie zimowe wypadają przed 30 stycznia, klasyfikację śródroczną przeprowadza się             w ostatnim tygodniu przed feriami.

3.       Klasyfikowanie roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

4.       Klasyfikowanie roczne w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, wg skali, o której mowa odpowiednio w § 8 i § 9 tegoż rozdziału.

5.       Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru na trzy tygodnie przed tym posiedzeniem. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od oceny do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od powiadomienia.

6.       Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko              w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 13 tegoż rozdziału.

7.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin, w wyniku którego zostanie ustalona ponowna z zajęć edukacyjnych. Taki egzamin może dotyczyć co najwyżej dwóch zajęć edukacyjnych. Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku są następujące:

1)       dłuższa, trwająca ponad miesiąc nieobecność nauczyciela danych zajęć edukacyjnych;

2)       dłuższa, trwająca ponad miesiąc usprawiedliwiona nieobecność ucznia na danych zajęciach edukacyjnych.

8.       Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.       Egzamin odbywa się w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku u dyrektora szkoły.

10.    Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki, informatyki                 i wychowania fizycznego ma on przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11.    Egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w obecności komisji.

12.    Komisję powołuje dyrektor szkoły.

13.    W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

2)       nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin;

3)       wychowawca klasy.

14.    W czasie egzaminu mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w charakterze obserwatorów.

15.    Ustalona w wyniku egzaminu ocena nie może być niższa niż proponowana pierwotnie przez nauczyciela zajęć edukacyjnych i jest oceną ostateczną.

16.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

-          skład komisji;

-          termin egzaminu;

-          zadania egzaminacyjne;

-          wynik egzaminu.

17.    Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

§ 7

 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia podczas lekcji wychowawczych.

 

§ 8

 

1.       Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się wg skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

2.       Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

1)       stopień celujący – 6;

2)       stopień bardzo dobry – 5;

3)       stopień dobry – 4;

4)       stopień dostateczny – 3;

5)       stopień dopuszczający – 2;

6)       stopień niedostateczny – 1.

3.       W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisowa.

§ 9

 

1.       Ocenę zachowania śródroczną ustala się wg skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

2.       Ocenę roczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3.       W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

4.       Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

5.       Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 10

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, wychowawca powinien zorganizować pomoc celem uzupełnienia braków.

 

§ 11

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Egzamin nie może odbyć się później, niż dwa tygodnie przed terminem rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej a egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli;

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

§ 12

 

1.       Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne   w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.       Uczeń klas IV – VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 4 tegoż rozdziału, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 13 tegoż rozdziału, a także nie ustalono mu po raz trzeci z rzędu nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania lub Rada Pedagogiczna nie podjęła w stosunku do tego ucznia uchwały o nieukończeniu szkoły ze względu na ustalono po raz drugi z rzędu naganną roczna ocenę zachowania.

3.        Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub ust. 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

4.       Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 13

 

1.       Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Warunki uzyskania zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych są następujące:

·         zdarzenia losowe w rodzinie ucznia (problemy rodzinne, śmierć bliskiej osoby, choroba członków rodziny, choroba ucznia).

2.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.       Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7.       Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później jednak niż do końca września.

8.       Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

9.       Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

10.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocenia klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

11.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły:

1)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z  danych zajęć edukacyjnych;

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, która po wysłuchaniu opinii przedstawiciela samorządu uczniowskiego ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.    Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13.    W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)       dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

14.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

15.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1. Ustalona przez Radę Pedagogiczną ocenia zachowania jest ostateczna.

16.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-          skład komisji;

-          termin sprawdzianu;

-          zadania (pytania) sprawdzające;

-          wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

17.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 16 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

18.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.11 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

19.    Przepisy ust. 10 – 18  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

   

 

§ 14

 

Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 15 tegoż rozdziału, a także nie ustalono mu po raz trzeci z rzędu nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania lub Rada Pedagogiczna nie podjęła w stosunku do tego ucznia uchwały o nieukończeniu szkoły ze względu na ustalono po raz drugi z rzędu naganną roczną ocenę zachowania.   

 

§ 15

 

1.       W klasie szóstej komisja okręgowa przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

2.       Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.       Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową.

 

§ 16

 

1.       Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

2.       Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

3.       Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

4.       Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

§ 17

 

Wynik sprawdzianu otrzymują uczniowie na specjalnych drukach sporządzonych przez CKE.

Wynik uzyskany na sprawdzianie nie ma wpływu na ukończenie przez ucznia szkoły.

 

 

 

 

§ 18

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego         o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej           z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Rozdział III

 

Organy szkoły

 

§ 1

 

Organami szkoły są:

1)       dyrektor szkoły,

2)       rada pedagogiczna,

3)       samorząd uczniowski,

4)       rada rodziców.

 

§ 2

 

1.       Dyrektora szkoły powołuje w drodze konkursu organ prowadzący szkołę.

2.       Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

1)       opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły, projektu organizacyjnego, tygodniowego rozkładu zajęć,

2)       opracowanie zakresu czynności pracowników niepedagogicznych,

3)       opracowanie regulaminu przyznawania nagród dyrektora,

4)       opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych,

5)        zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

6)        pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, ocena ich pracy, pomoc w organizowaniu doskonalenia zawodowego,

7)       informowanie organu prowadzącego o działalności szkoły,

8)       realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

3.       Dyrektor szkoły ma prawo:

1)       wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,

2)        zatrudniania i zwalniania pracowników,

3)       premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z regulaminem, a także udzielania kar zgodnie            z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

4)       reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.

4.       Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym za:

1)       poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania, oraz za opiekę nad uczniami,

2)       bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć i imprez organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony p. poż. obiektów szkolnych,

3)       zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

4)       zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu.

5.       Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:

1)       na własna prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub z końcem roku szkolnego,

2)       z inicjatywy organu nadzorującego szkołę, jeżeli otrzymał negatywną oceną pracy.

 

§ 3

 

1.       Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich bez względu na wymiar czasu pracy.

2.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.       W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

4.       Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.

5.       Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

1)       przewodniczącego,

2)       organu prowadzącego szkołę,

3)       co najmniej 1/3 członków Rady.

6.       Zebrania Rady są protokołowane.

7.       Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       podejmowanie uchwały o dyscyplinarnym przeniesieniu ucznia do równoległej klasy,

4)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

8.       Rada ma prawo do opiniowania:

1)       arkusza organizacyjnego szkoły,

2)       projektu planu finansowego szkoły,

3)       tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

4)       wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

5)       propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9.       Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10.    Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                   O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

11.    Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 4

 

1.       Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji – Rady Rodziców.

2.       Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców, zatwierdzanego przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.       Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły:

1)       może brać udział w programowaniu pracy szkoły,

2)       pomagać w poprawie warunków pracy szkoły,

3)       współdziałać w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

4)       organizować działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole              i środowisku lokalnym,

5)       podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły                 i uczestniczyć w planowaniu wydatków z tych środków.

 

§ 5

 

1.       Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

2.       Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu, który uchwala ogół uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.       Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia.

 

§ 6

 

1.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania uczniów.

2.       Rodzice mają prawo do:

1)       znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

2)       znajomości przepisów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3)       uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i przyczyn trudności w nauce        i zachowaniu swojego ucznia,

 

4)       wyrażania i przekazywania swoich opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu.

3.       W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno – wychowawcze powinny być organizowane co najmniej trzy stałe spotkania z rodzicami, w miarę potrzeby – spotkania indywidualne.

 

 

 

 

Zasady współdziałania organów szkoły

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

§ 7

 

1.         Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2.         Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.

3.         Spory między dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną rozstrzyga w pierwszej kolejności w sprawach pedagogicznych nadzór pedagogiczny, w sprawach pozostałych – organ prowadzący szkołę.

4.         Spory między Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły.

5.         Spory między dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja szkoły

 

§ 1

 

1.       Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września                (z wyjątkiem soboty), a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego.

2.       Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek.

3.       Termin ferii zimowych dla całego województwa ustala Kurator Oświaty.

4.       Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się we czwartek poprzedzający święta i kończy się w pierwszy wtorek po świętach.

5.       Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych        i trwają do 31 sierpnia.

6.       Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o potraktowaniu poniedziałków wypadających przed dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy oraz piątków wypadających po dniach świątecznych ustawowo wolnych od pracy jako dni wolnych od pracy pod warunkiem odpracowania zajęć w wybrane soboty.

 

§ 2

 

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I –  od dnia rozpoczęcia zajęć we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe;

II – od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych 

       zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

§ 3

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

 

 

§ 4

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

§ 5

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 6

 

1.       Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony                       w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.       Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.

4.       Dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizuje się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 4 do 8.

5.       Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dokonuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

6.       Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi następującą dokumentację:

1)       dziennik zajęć,

2)       zeszyt lub teczki prac dzieci.

7.       Dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi szkoła może organizować gimnastykę korekcyjną.

8.       Do udziału w gimnastyce korekcyjnej kwalifikuje się:

1)       uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała – lekarz sprawujący opiekę nad uczniami,

2)       uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną – lekarz (pielęgniarka) sprawujący opiekę nad uczniami lub nauczyciel wychowania fizycznego na podstawie badań lekarskich, sprawdzianów, testów sprawności fizycznej i obserwacji ucznia,

3)       uczniów z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia – lekarz sprawujący opiekę nad uczniami. 

9.       Gimnastyka dla uczniów klas I – III prowadzona jest w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych         w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

10.    Gimnastyka dla uczniów klas IV – VI może być prowadzona w ramach zajęć nadobowiązkowych               w wymiarze określonym przez organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły.

11.    Zajęcia z gimnastyki z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób.

12.    Zajęcia z gimnastyki dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać się w grupach liczących od 10 do 15 osób.

13.    Nadobowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI mogą być prowadzone w formie zajęć rekreacyjno – sportowych.

14.    Dla uczniów klas IV – VI mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych lub kół zainteresowań w miarę posiadanych środków finansowych. Liczba uczestników tych zajęć nie powinna przekraczać 15 uczniów.

 

§ 7

 

1.         Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, które w roku kalendarzowym, w których rozpoczyna się rok szkolny kończą 6 lat.

2.         W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy      10 lat. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

3.         Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 7 pkt 1 są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

4.         Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w  § 7 pkt 1 należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

5.         Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko kończące w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny 5 lat.

6.         Decyzję o przyjęciu dziecka pięcioletniego do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły  na podstawie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami), z której wynika, że dziecko osiągnęło poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego adekwatny do norm rozwojowych dziecka pięcioletniego.

7.         Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną            i logopedyczną. Opiekę tę sprawuję Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połańcu.

8.         Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

9.         Opiekę na dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza oddziałem przedszkolnym organizowanym przez ten oddział sprawuje nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny.

10.      Rodzice (prawni opiekunowie) są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieci, których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 kilometry uprawnione są do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez gminę, która również zapewnia opiekę w czasie przejazdu.

11.      Rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są do doprowadzania dzieci na wyznaczone miejsce zbiórki       i osobistego odbioru z wyżej wymienionego miejsca po powrocie. W tym czasie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

12.      Odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego mogą dokonać osoby upoważnione pisemnie przez rodziców (prawnych opiekunów).

13.      Nadzór nad oddziałem przedszkolnym sprawuje dyrektor szkoły, w której znajduje się oddział.

14.      Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego tworzą Radę Rodziców wspólnie z rodzicami uczniów szkoły. Obowiązuje ich w tym zakresie regulamin Rady Rodziców.

15.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

16.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

17.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

18.      Godzina zajęć w oddziale trwa 60 minut.

19.      W oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia np: umuzykalniające, nauki języka obcego, nauki religii. Czas trwania tych zajęć wynosi około 30 minut.

20.      Arkusz organizacji oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora szkoły zatwierdza organ prowadzący.

21.      Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.

22.      Szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego.

23.      Oddział przedszkolny funkcjonuje wg organizacji roku szkolnego obowiązującego w klasach I – VI.

24.      Czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

25.      Zadania nauczyciela przedszkola:

1)          współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci         z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale                    i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

2)          planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość,

3)          prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4)          współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczno, opiekę zdrowotną.

 

 

 

§ 8

 

1.       Biblioteka szkoły jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.

2.       Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.

3.       Biblioteką opiekuje się nauczyciel w ilości 1 godzina tygodniowo na 10 uczniów.

4.       Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)       przygotowanie kart czytelników,

2)       wypożyczanie książek według ustalonego harmonogramu,

3)       propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw książek, konkursów,

4)       wypożyczanie czasopism pedagogicznych i książek metodycznych nauczycielom,

5)       uzupełnianie księgozbioru w miarę posiadanych środków finansowych,

6)       konserwowanie książek (okładanie, klejenie),

7)       prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,

8)       prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.       Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§ 9

 

1.       Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)       szatnię,

2)       salę zajęć ruchowych,

3)       pracownię komputerową.

 

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 1

 

1.       W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

2.       Zasady zatrudniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela.

3.       Zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

 

§ 2

 

1.       Nauczyciel ma obowiązek:

1)       realizować program zajęć edukacyjnych w powierzonych klasach osiągając optymalne cele szkoły ustalone w programach szkoły,

2)       wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności    i zainteresowania,

3)       udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie uczniów,

4)       bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować uczniów,

5)       informować rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,

6)       wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, podnosić i doskonalić swoje kwalifikację zawodowe,

7)       prowadzić prawidłowo dokumentację przebiegu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

8)       wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego.

 

 

 

2.       Nauczyciel ma prawo:

1)       decydowania w sprawie doboru programów, podręczników, metod i form organizacyjnych w nauczaniu swojego przedmiotu,

2)       decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów,

3)       wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

3.       Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym za:

1)       poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych,

2)       stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych przydzielonych mu,

3)       tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych,

4)       zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez dyrektora, a wynikające  z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 3

 

1.       Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek:

1)       tworzenia warunków dla rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

2)       rozwiązywania konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną,

3)       współdziałania z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowania ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,

4)       współpracy z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informowania ich o wynikach           i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączenia rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

5)       współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu uzyskania pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

6)       prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy i każdego ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.       Nauczyciel – wychowawca ma prawo:

1)       współdecydowania z samorządem klasy,  z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny, o tematyce zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

2)       uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej      od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,

3)       wystawienia oceny zachowania swoich wychowanków,

4)       ustanawiania przy współpracy z klasową radą rodziców własnych form nagradzania i motywowania wychowanków,

5)       wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych i materialnych swoich wychowanków do służby zdrowia, dyrektora szkoły.

3.       Nauczyciel – wychowawca odpowiada za:

1)       osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

2)       integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

3)       poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej,

4)       prawidłowe prowadzenie dokumentacji swojej klasy.

 

§ 4

 

1.        Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy – dyrektor szkoły.

2.        Podstawowe obowiązki pracowników niepedagogicznych:

a)       przestrzeganie zakresu czynności,

b)       otaczanie opieką i życzliwością wszystkich uczniów i wychowanków oraz udzielanie im pomocy we wszelkich sprawach,

c)       rzetelne i efektywne wykonywanie swojej pracy,

d)       stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

e)       przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

f)        przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

g)       przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

h)       podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy,

i)         dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie,

j)         przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,

k)       przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

l)         dbałość o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,

m)      należyte zabezpieczenie po zakończonej pracy: narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy.

 

Rozdział VI

 

Uczniowie szkoły

 

§ 1

 

1.       Do szkoły uczęszczają uczniowie od siódmego roku życia, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 13 roku życia, nie później niż do 15 roku życia.   

2.       Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego. Do szkoły przyjmuje się:

a)       z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

b)   na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem szkoły,

3.       Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może być przyjęte dziecko, które przed dniem pierwszym września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psycho – fizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej)

4.       Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:

1)       świadectwa ukończenia klasy niższej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)       pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych       w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku gdy uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

3)       świadectwa (zaświadczenia) wydanego prze szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

5.        Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach ucznia klas niższych od klasy tej, do której uczeń przechodzi,                 z wyjątkiem wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki – z tych przedmiotów zdaje się egzamin praktyczny.

6.       Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez danych nauczycieli.

 

§ 2

 

1.       Uczeń ma prawo do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej ora ochronę i poszanowanie jego godności,

3)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

4)       swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6)       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7)       pomocy w przypadku trudności w nauce,

8)       korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

9)       korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

10)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, uczeń ma prawo złożyć skargę do wychowawcy lub opiekuna Samorządu Szkolnego. Skargi powinny być rozpatrywane na bieżąco lub na posiedzeniu Rady Pedagogicznej..  

2.       Uczeń ma obowiązek:

1)       przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

2)       systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)       odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

5)       dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 

 

§ 3

 

1.       Za wzorową i przykładną postawę uczeń otrzymuje nagrody i wyróżnienia:

1)       pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy,

2)       pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły,

3)       nagrodę rzeczową,

4)       dyplom uznania.

2.       Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

3.       Nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec tych uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a jednocześnie są aktywni społecznie.

4.       Uczeń może być ukarany za:

1)       lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych,

2)       naruszanie porządku szkolnego,

3)       wywieranie szkodliwego wpływu na kolegów,

4)       chuligaństwo, palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków.

5.       Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. Kara nie może naruszać nietykalności          i godności osobistej ucznia.

6.       Rodzaje kar:

1)       upomnienie wychowawcy klasy,

2)       upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

3)       upomnienie dyrektora szkoły wobec uczniów,

4)       ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o jego nagannym zachowaniu,

5)       przeniesienie do równoległej klasy.

7.       Wymienione kary stosowane są na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej.

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub klasowej rady rodziców.

8.       Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary. Pisemny wniosek do Rady Pedagogicznej składa się na ręce wychowawcy klasy, który ma obowiązek przedstawić wniosek Radzie na najbliższym posiedzeniu. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.

9.       W przypadku odrzucenia wniosku przez Radę Pedagogiczną uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

 

§ 4

 

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez:

1.       Dyżury nauczycieli na korytarzach, w szatni i przy wejściu na teren szkoły w czasie wszystkich przerw między lekcjami.

2.       Reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów.

3.       Szkolenie pracowników szkoły pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie                 z obowiązującymi przepisami.

4.       Ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.

5.       Umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni.

6.       Oznakowanie ciągów komunikacyjnych.

7.       Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa.

8.       Zakup atestowanego sprzętu.

9.       Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 1

 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 2

 

1.       Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zasady powadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 września 2006 roku.

 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2859
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-02-13 13:09:54
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl