Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędniczeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-03-20 09:22:38

Wójt Gminy Łubnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łubnicach:

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z 2008 r. z późniejszymi zmianami)

O g ł a s z a m

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze -1 etat w Urzędzie Gminy w Łubnicach 28-232 Łubnice 66a:

Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce i czas pracy: Urząd Stanu Cywilnego,

Wymiar czasu pracy: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Początek zatrudnienia: luty 2011r.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe, prawo, administracja lub studia podyplomowe administracja i samorząd terytorialny,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, a zwłaszcza programów Word i Excel);

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość programu USC,
2) umiejętność pracy w zespole
3) umiejętność obsługi interesanta.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)przyjmowanie zameldowań i wymeldowań,

2)wydawanie zaświadczeń i informacji adresowych,

3)prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów,

4)prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

5)prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców i ewidencji,

6)współpraca z WKU,

7)prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie KPA,

8)sporządzanie sprawozdań,

9)przyjmowanie wniosków i wprowadzanie danych do Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,

10)odbiór gotowych dokumentów i wprowadzanie danych do systemu ewidencji i dowodów osobistych,

11)sprawdzanie i wysyłanie Kopert Dowodowych,

12)wydawanie zaświadczeń,

13)prowadzenie spraw organizacyjnych OSP,

14)prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,

15)wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika USC oraz Sekretarza i Wójta Gminy.

Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
3) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień,
7) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
8) opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
9) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. na adres Urzędu Gminy Łubnice, 28-232 Łubnice 66a ,pok. 12 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”


Inne informacje
:

Komisja powołana przez Wójta Gminy Łubnice działa dwuetapowo :

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do pracy.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane przez zainteresowane osoby.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 20 kandydatów. Po przeglądnięciu i ocenieniu ofert, Komisja stwierdziła, iż 16 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych. Do następnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby:

1.Pani Ewelina Rędzińska

2.Pani Magdalena Majewska

3.Pani Agnieszka Reczek

4.Pan Łukasz Macias

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 10.02.2011 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Łubnicach.

Komisja po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wytypowała kandydaturę Agnieszki Reczek do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl