Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Podinspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy ŁubniceDo druku
"mx-article">

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Łubnice

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe ekonomiczne,

c) doświadczenie zawodowe min. 1 rok pracy na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową

d) biegła znajomość obsługi komputera.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych:

1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.330 z późn. zm.,

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.168.

2. znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289,

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.

3. Znajomość przepisów dotyczących sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej:

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20 poz.103.),

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym

5. Praktyczna znajomość sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych.

6. Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa finansowo-księgowa zobowiązań i należności, prowadzenie ewidencji księgowej poprzez:

a) prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych

b) prowadzenie dziennika budżetu Gminy i jednostki w formie komputerowej w systemach PUMA, BESTIA i RADIX,

c) rozliczanie jednostek podległych z przyznanych środków finansowych,

d) rozliczanie podatku VAT 4. Warunki pracy i płacy:

- Wymiar czasu pracy: 1 etat,

- Miejsce: Referat Finansowy Urzędu Gminy Łubnice

- Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia),
2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
3) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, oraz że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
4) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień, (oryginały do wglądu)
6) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
7) opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

9) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

10) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza się na nie powołać)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 9 grudnia 2013 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Załączone pliki
KWESTIONARIUSZ.pdfKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (KWESTIONARIUSZ.pdf - 56.686 KB)
Data publikacji: 2013-11-26 12:30:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 618
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2013-11-26 12:29:20
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl