Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIADo druku

Załącznik nr 1 do Statutu

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

w ŁUBNICACH

 

SZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

 

           Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Opracowano je na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Rozporządzenia

MEN i S z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 46, poz. 433 ), a także Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach. Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach.

 

I. OCENIANIE WEWNĄTRZ SZKOLNE.

 

§ 1.

Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1.      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3.      Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4.      Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 2.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ).

2.      Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie.

3.      Ustalenie ocen klasyfikacyjnych - opisowych na koniec roku  szkolnego

     ( semestru ).

§ 3.

1.              Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania zachowania w szkole.

 

2.             Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe  lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania. .

3.             Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru.
4.            Na tydzień przed końcowo-rocznym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ( a za jego pośrednictwem jego rodziców – prawnych opiekunów ) w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
5.           Oceny klasyfikacyjne opisowe ustalają nauczyciele-wychowawcy poszczególnych klas. 

 

§ 4.

1. Ocenianie w klasach I – III szkoły podstawowej ma formę oceny opisowej, dzięki której można bardziej  obiektywnie i precyzyjnie ocenić wiadomości i umiejętności ucznia nie powodując zbędnego napięcia emocjonalnego.

Ocenianie w klasach I – III szkoły podstawowej spełnia trzy funkcje:

        informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie zdobyło umiejętności, co

już potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki był wkład pracy;

     korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem aby uzyskać lepsze efekty;

     motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwości osiągnięcia sukcesu  oraz dodaje dziecku wiary we własne siły.

2. W procesie oceniania bierzemy pod uwagę następujące obszary:

     indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego;

        stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności;

     umiejętność rozwiązywania problemów;

     postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

3. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna, śródroczna i końcowo-roczna oraz ocena zachowania jest oceną opisową.

Obejmuje ona opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

     sprawności językowej ( słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie );

     umiejętności matematycznych;

     umiejętności społeczno – przyrodniczych;

     umiejętności artystycznych;

     rozwoju fizycznego.

4. Nauczyciele klas I – III mogą również stosować inne formy ocen bieżących: pochwały, komentarze, oceny cząstkowe ( 6pkt, 5pkt, 4pkt, 3pkt, 2pkt, 1pkt ).

5. W formułowaniu oceny opisowej nauczyciel wykorzystuje:

     karty wstępnej obserwacji ucznia;

     karty osiągnięć szkolnych i postępów ucznia;

      bieżące oceny cząstkowe,  prace artystyczne dzieci, wysiłek włożony w ich wykonanie.

Arkusz oceny opisowej wypełniany jest na półrocze i na koniec roku szkolnego ( ksero arkusza z półrocza pozostaje w arkuszu ocen ).

6. Kontrolne prace pisemne i bieżące ocenia się za pomocą ocen cząstkowych w skali 6-stopniowej;

1 – niedostatecznie ( brak jakiejkolwiek pracy ze strony ucznia ),

2  – słabo,

3  – przeciętnie,

4  – dobrze,

5  – bardzo dobrze,

6  – wspaniale.

Ocenianie zaangażowania dziecka:

a) wykazujesz własną inicjatywę;

b) jesteś nieprzygotowany do zajęć.

7. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów w nauczaniu zintegrowanym

a.      rozmowa na podstawie tekstu literackiego;

b.     teksty, sprawdziany, teksty z lukami, kartkówki;

c.     prace artystyczne z wykorzystaniem różnych technik;

d.     obserwacja ucznia;

e.      praktyczne sprawdzanie wiadomości i umiejętności;

f.       samokontrola;

g.     wielozdaniowe wypowiedzi ucznia na określony temat;

h.     dyktanda matematyczne;

i.        rozrywki umysłowe: krzyżówki, rebusy, plątaninki wyrazowe i sylabowe, gry i zabawy dydaktyczne, zagadki;

j.        teksty ortograficzne;

     prowadzenie dialogów na podany temat;

l)  twórcza aktywność dziecka: drama, inscenizacja, improwizacja;

                m)układanie wypowiedzi komunikatywnych uwzględniając

                    poprawność gramatyczną i stylistyczną;                                  

n) konstruowanie tekstów na dowolny temat;

o) akceptacja obowiązków wynikających z roli ucznia;

p) teksty sprawnościowe, gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód.

  8. Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności ucznia i       jej kserokopia przekazywana jest rodzicom ( prawnym opiekunom ).

9. Roczna ocena opisowa wskazuje efekty pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń otrzymuje sporządzone na jej podstawie świadectwo opisowe.

10. Kartę oceny opisowej nauczyciel wypełnia dwukrotnie:

-         w styczniu – zaznaczając umiejętności, które uczeń zdobył w I półroczu;

-         w czerwcu – zaznaczając umiejętności zdobyte w ciągu całego roku szkolnego.

11. Doboru umiejętności i wiadomości dokonano w oparciu o „ Podstawę programową kształcenia ogólnego” 

oraz szczegółową analizę „ Programu nauczania zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej

nr DKW – 4014 – 15/99”.

§ 5.

12. Dokonując oceny opisowej z zachowania nauczyciel powinien uwzględnić:

-         relacje z rówieśnikiem;

-         relacje z nauczycielem;

-         samodzielność;

-         koncentrację uwagi i tempo pracy;

-         przestrzeganie praw i obowiązków.

 

 

 

IV. Ocenianie w nauczaniu zintegrowanym

 

§ 6.

Zasady oceny z zachowania

1. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

c) koncentrację uwagi i tempo pracy.

d) przestrzeganie praw i obowiązków,

e) kultura osobista, zachowanie na zajęciach i w czasie przerw.

3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a) ocenę z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Przed ustaleniem oceny z zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii o uczniu od nauczycieli i innych pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej, uczniów z zespołu klasowego oraz uwzględnić dokumentację prowadzoną w szkole.  

 

§ 7.

1. W Publicznej Szkole Podstawowej dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli ( wychowawców ) 

z rodzicami ( prawnymi opiekunami ):

a) kontakty bezpośrednie: 

        zebrania ogólnoszkolne;

    zebrania klasowe;

    indywidualne rozmowy ( np. podczas dyżurów nauczycielskich );

    zapowiedziana wizyta w domu ucznia.

b) kontakty pośrednie:

    rozmowa telefoniczna;

    korespondencja listowa ( z uwagami, z gratulacjami );

    adnotacja w zeszycie przedmiotowym.

2. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.

3. Wychowawcy klasy, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców ( prawnych opiekunów ) o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w

dokumentacji przebiegu nauczania.

 

 

§ 8.

1. Uczniowie oraz rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo uzyskać informacje o:

a) bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych;

b) szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z  przyjętego zestawu programów nauczanie;

c) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

d) zasadach oceny zachowania.

Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.

 

 

 

Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych  mogące uniemożliwić kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej, to jest on zobowiązany  zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.   

2. Dla uczniów uzdolnionych i niepełnosprawnych dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej zapewnia realizację  indywidualnego toku nauczania na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć rekreacyjno – sportowych, wyrównawczych jest uzależnione od zgody organu prowadzącego i możliwości finansowych Publicznej Szkoły Podstawowej.

§ 10.

1. Motywowanie uczniów do rzetelnego spełniania obowiązku szkolnego reguluje Statut Szkoły w Rozdziale  VIII „Nagrody i wyróżnienia” poprzez system nagród i kar.

2. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej może ufundować nagrody rzeczowe w postaci dyplomów, książek, upominków, stypendiów, bezpłatnych wycieczek itp. Zasady ich przyznawania określa Rada Pedagogiczna.

 

§ 11.

1. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:

    częściowa – po roku szkolnym;

    gruntowa – po etapie nauczania.

2. Ewaluację przeprowadzi komisja w składzie:

        dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  - jako przewodniczący;

        nauczyciele – jako członkowie.

3. Zadaniem komisji jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ), dokonanie pomiarów w terminach określonych w ust. 1 i opracowanie wyników w formie raportów.

4. Przewodniczący komisji, od daty dokonania pomiaru przedstawi raport Radzie Pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.

 

§ 12.

Zmiany  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania może dokonać Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w formie uchwały zmieniającej.

§ 13.

Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1813
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-03-01 11:59:46
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl