Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
STATUT GMINYDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-09-02 08:42:31

 

Uchwała Nr V/24/03

Rady Gminy w Łubnicach.

z dnia 28 kwietnia 2003 roku

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Łubnice

 

 

          Na podstawie art. 18, ust.2 pkt.1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806) Rada Gminy w Łubnicach

 

 

p o s t a n a w i a , co następuje :

 

§ 1                                                                    

 

Uchwala się Statut Gminy Łubnice stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr  XXXIII/120/2001 Rady Gminy w Łubnicach z dnia

30 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice.

 

§ 3

 

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

i wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

do Uchwały Nr V/24/03

Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 28 kwietnia 2003 roku

 

STATUT

Gminy Łubnice

 

 

CZĘŚĆ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Gmina Łubnice, zwana dalej ,,Gminą” jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie.

 

§ 2

 

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 8.401 ha. Przebieg granicy Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

 

§ 3

 

1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz

    innych podmiotów, Gmina wykonuje we własnym imieniu.

 

§ 4

 

Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

 

§ 5

 

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy wynikające

z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r - o samorządzie gminnym  oraz z  ustaw szczególnych.

§ 6

 

W skład Gminy wchodzi 19 jednostek pomocniczych - sołectw:

-       Beszowa,

-     Borki,

-       Budziska,

-       Czarzyzna,

-       Gace Słupieckie,

-       Góra,

-       Grabowa,

-       Łubnice,

-       Łyczba,

-       Orzelec Duży,

-       Orzelec Mały,

-       Przeczów,

-       Rejterówka,

-       Słupiec,

-       Szczebrzusz,

-       Wilkowa,

-       Wolica,

-       Zalesie,

-       Zofiówka,

§ 7

 

1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych następuje

    w drodze uchwały Rady Gminy po konsultacji z mieszkańcami lub z ich

     inicjatywy.

2. Czynności wymienione w pkt. 1 powinny być dokonywane z uwzględnieniem

    więzi społecznych i gospodarczych, położenia geograficznego oraz celowości

    wprowadzania zmian.

 

§ 8

 

1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy

    odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Statut jednostki pomocniczej może przewidywać powołanie jednostki

    niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.

 

§ 9

 

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu

    Gminy.

2. Rada Gminy w uchwale budżetowej zatwierdza, odrzuca lub koryguje  

    wnioski jednostek pomocniczych, mając na uwadze pilność, potrzeby

    i równomierność rozmieszczenia środków i możliwości budżetu.

 

§ 10

 

1. Przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia komunalnego 

    do korzystania następuje na podstawie zarządzenia wójta na wniosek zebrania

    wiejskiego.

2. Za prawidłowość gospodarki finansowej odpowiedzialność ponosi

    przewodniczący organu wykonawczego.

 

§ 11

 

1. Przewodniczący rady gminy jest obowiązany zawiadomić przewodniczącego 

    organu wykonawczego o terminie sesji rady, na takich samych warunkach jak  

    radnych.

2. Przewodniczący organu wykonawczego może brać udział w sesji rady

    poprzez zadawanie pytań, wypowiadanie się co do poruszanych problemów,

    jednakże bez prawa do udziału w głosowaniu.

 

§ 12

 

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą

    wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo

    obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy

    i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających

    z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów

    Gminy i komisji Rady Gminy.  

 

 

CZĘŚĆ II

 

Rada Gminy

 

§ 13

 

1. Rada Gminy zwana dalej ,,Radą” jest organem stanowiącym i kontrolnym

    w Gminie.

2. Rada składa się z radnych wybranych przez mieszkańców Gminy w wyborach 

    przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami .

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę

    Przewodniczącego bezwzględną większością  głosów w obecności co

    najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

4. Przewodniczący wyłącznie organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

5. Przewodniczący może zlecić wykonywanie swych zadań  Zastępcy

    Przewodniczącego.

6. Radny ma obowiązek czynnie uczestniczyć w pracach Rady i jej komisji oraz

    innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub

    desygnowany.

7. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej

    Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,

    a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty

    i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia , nie jest jednak związany  

    instrukcjami wyborców.

 

§ 14

 

Każdy radny ma prawo domagać się wniesienia pod obrady Rady lub Komisji spraw, które wynikają z postulatów  wyborców.

 

§ 15

 

1. Radni ponoszą moralną odpowiedzialność przed Radą i społeczeństwem

    Gminy za udział i aktywność w jej pracach.

2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy

    publicznych, w związku z wykonywaniem mandatu.

 

§ 16

 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub tworzy grupa co najmniej 3 radnych.

3. Celem działania klubu jest współpraca radnych przy wykonywaniu

    obowiązków radnego.

 

§ 17

 

Radni zamierzający utworzyć klub, jako radni założyciele, przygotowują regulamin klubu, w którym przedstawiają zakres jego działania oraz główne kierunki pracy.

 

§ 18

 

1. Klubem kieruje przewodniczący wybrany przez członków klubu.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia klubu i im przewodniczy, reprezentuje

    klub na zewnątrz i prezentuje stanowisko klubu na sesji Rady 

§ 19

 

Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy  wymienione w art.18 ustawy

o samorządzie gminnym, w tym:

- wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,

- powoływanie i odwoływanie na wniosek Wójta

  Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- uchwalania aktów prawa miejscowego,

- wykonywanie innych spraw wynikających z  przepisów szczególnych.

 

§ 20

 

1. Rada ustala istotne składniki wynagrodzenia Wójta

2. Propozycję wynagrodzenia przedstawia Przewodniczący Rady.

 

§ 21

 

Szczegółowy tryb obrad sesji zawiera Regulamin obrad Rady stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

 

§ 22

 

1. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych

    oraz jednostek pomocniczych Gminy - w tym celu powołuje Komisję

    Rewizyjną.

2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa jej Regulamin,

    stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu. 

                 

§ 23

 

1. Rada może powoływać ze swojego grona  stałe lub doraźne komisje do

    określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Rada powołuje następujące komisje stałe:

    - Komisję Rewizyjną,

    - Komisję Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.

3. Komisje doraźne Rada powołuje w miarę potrzeby.  

                            

§ 24

 

1. W skład Komisji Rewizyjnej, wchodzą radni, w tym przedstawiciele

    wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje

    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2. W razie potrzeby Komisje mogą zasięgać opinii biegłych.

3. Decyzje i opinie komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności

    co najmniej połowy składu komisji.

4. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

5. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący

    Komisji.

 

§ 25

 

Do zadań Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa należy :

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz 

   spraw przedkładanych przez członków komisji,

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy 

  w sprawach objętych zakresem działalności Rady, urzędów, jednostek

  organizacyjnych i innych instytucji gminnych.

- wydawanie opinii wymaganych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  

  publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi

  zmianami )

 

§ 26

 

Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu.

 

§ 27

 

Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków rozpatrujących na miejscu poszczególne sprawy.

 

§ 28

 

Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród członków Rady. Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza, komisja wybiera ze swego grona.

 

 

CZĘŚĆ III

 

Organ wykonawczy gminy

 

§ 29

 

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2. Tryb postępowania w sprawie wyboru lub odwołania Wójta określa ustawa.

 

§ 30

 

1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami

    prawa.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

    1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

    2) określanie sposobu wykonania uchwał,

    3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

    4) wykonywanie budżetu,

    5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

        organizacyjnych,

    6) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale

        budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez

        Radę,

    7) emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych

        przez Radę,

    8) dokonywanie wydatków budżetowych,

    9) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy,

  10) dysponowania rezerwami budżetu,

  11) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą,  

  12) wykonywanie innych zadań zleconych odrębnymi przepisami.

 

§ 31

 

1. Wójt w drodze zarządzenia może powołać i odwołać Zastępcę Wójta.

2. Zastępca Wójta wykonuje jedynie zadania powierzone mu przez Wójta

    i w zakresie przez niego określonym.

 

§ 32

 

1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Organizację

     i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny  

    ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.

2. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika  

    służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników

    gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 33

 

1. Wójt reprezentuje Gminę na zewnątrz.

2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy

 

 

§ 34

 

Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa

jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

 

§ 35

 

Szcz egółowe kompetencje i zadania Wójta określone są w regulaminie pracy Wójta, stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu.

   

§ 36

 

1. Wójt i jego Zastępca sąjest pracownikamiem samorządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku 

    pracy na podstawie wyboru prz Radę.

2. Zastępca Wójta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na 

    podstawie powołania przez Wójta.

3. Sekretarz  i Skarbnik  są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi

    w ramach stosunku pracy na podstawie powołania przez Radę.

 

§ 37

 

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę  

    Urzędu i prowadzi sprawy powierzone przez Wójta.

2. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu.     

 

 

CZĘŚĆ IV

 

Jawność działania organów gminy

 

§ 38

 

Dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy i korzystania z nich – stanowią instrument realizacji zasady jawności działania organów Gminy.

                                                    

§ 39

 

Uprawnionym do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

 

                                                              

§ 40

 

1. Udostępnieniu podlegają dokumenty (zwane dalej – dokumentami

    publicznymi) o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie 

    przez właściwe :

- organy Gminy ,

- organy kontroli i nadzoru nad Gminą,

o ile są związane z wykonywaniem zadań publicznych

2. Udostępnieniu podlegają w szczególności :

- uchwały Rady ,

- wnioski i opinie komisji Rady,

- interpelacje i wnioski radnych,

- zarządzenia Wójta,

- protokoły z posiedzeń Rady i komisji Rady,

- protokoły kontroli RIO, NIK, Urzędu Kontroli Skarbowej,

- akty nadzoru,

 

§ 41

 

Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem:

- dokumentów zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia

  22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz.

  95 z późn. zm.),

- dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową

  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 

  (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.),

- dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą statystyczną

   w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej

   (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.),

- dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą bankową

  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (j.t. Dz.   

  U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.),

- dokumentów objętych ochroną zbiorów danych osobowych w rozumieniu

  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. 

  U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

- dokumentów mogących naruszyć dobra osobiste osób fizycznych lub

   prawnych w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy – Kodeks cywilny,

      - innych dokumentów, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich

         jawności.

Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesów strony

w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.

 

 

§ 42

 

Wójt jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się udostępniania.

 

§ 43

 

Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:

- bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,

- wglądu do dokumentu,

- kopiowania dokumentów lub sporządzania uwierzytelnionych wyciągów

  z dokumentów.

 

§ 44

 

1. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez

    Wójta na podstawie prowadzonych przez tego pracownika przez okres

    kadencji Rady rejestrów:

- uchwał Rady,

- wniosków i opinii Rady, komisji Rady,

- protokołów kontroli.

2. Prowadzenie odrębnych rejestrów nie jest wymagane, o ile w komórce

    wskazanej przez Wójta prowadzi się niezależnie od spisów spraw

    prowadzonych na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt rejestry,

    o których mowa w pkt. 1.

3. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę jakiej dany

    dokument jest udostępniony do wglądu.

 

§ 45

 

Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:

- powszechnej publikacji,

- sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,

- bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek

 

§ 46

 

1. Powszechnej publikacji dokumentów publicznych dokonuje się w:

      - Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,

- na tablicy ogłoszeń urzędowych w Urzędzie,

- na stronach internetowych Urzędu.

2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym

   Województwa Świętokrzyskiego określa odrębna ustawa.

§ 47

 

1. Sukcesywne udostępnienie do wglądu powszechnego dokumentów

    publicznych następuje poprzez wykładanie lub wywieszanie dokumentów

    w wyznaczonych do tego pomieszczeniach ogólnie dostępnych dla

    uprawnionych,

2. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:

- uchwały Rady Gminy,

      - protokoły z sesji Rady Gminy i Komisji Rady,

      - zarządzenia Wójta.

3. Wójt może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się

    w obecności wyznaczonego pracownika .

4. Uprawniony ma prawo do sporządzania własnych notatek i odpisów.

 

§ 48

 

1. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego uprawnionemu dotyczy

    tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie

    powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia.

2. Udostępnienia dokumentu dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego.

3. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie i postaci zgodnej

    z wnioskiem, o ile środki techniczne, którymi dysponuje Urząd umożliwiają 

    przekazanie dokumentu w taki sposób o jaki wnioskował uprawniony.

4. Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie należy podać

    uprawnionemu przyczynę zwłoki i określić termin udostępnienia dokumentu

    nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w postaci zgodnej z wnioskiem

    uprawnionego Wójt decyduje o innej formie udostępnienia, podając

    uzasadnienie tego stanu rzeczy.

6. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem.

    W przypadku nie  udostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności

    niektórych danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz

    wskazać organ lub osobę która takiego wyłączenia dokonała.

 

§ 49

 

1. Wójt zapewnia uprawnionym możliwość kopiowania dokumentu   

    publicznego z zachowaniem danych umożliwiających ich identyfikację. Wójt

    może w miarę możliwości technicznych zapewnić wydruk, przesłanie lub  

    przeniesienie na odpowiedni powszechnie stosowny nośnik informacji.

2. Podstawą sporządzenia kopii dokumentu i wykonania nakładu jest polecenie

    Wójta lub wyznaczonej przez niego osoby.

3. Dyspozycja polecenia zawiera :

-oznaczenia dokumentu,

-format,

-nakład,

-datę,

-podpis.

 

§ 50

 

Na wniosek uprawnionego Wójt lub wyznaczona przez niego osoba uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się.

 

§ 51

 

W przypadku, gdy zgodnie z wnioskiem uprawnionego nie jest niezbędne udostępnianie całego dokumentu upoważniony pracownik sporządza wyciąg

z dokumentu, który następnie podlega uwierzytelnieniu.

 

 

CZĘŚĆ V

 

Jednostki organizacyjne Gminy

 

§ 52

 

W celu wykonania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 53

 

1. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy 

    wyposażane są w część majątku Gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służą

    zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

2. Rada uchwala statuty jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze

    organizacyjnej Gminy.

 

§ 54

 

Relacje między Gminą a komunalnymi osobami prawnymi określają przepisy prawa będące podstawą ich funkcjonowania.

 

 

 

§ 55

 

Do jednostek pozostających w strukturze Gminy należą:

1)    Publiczne Gimnazjum w Łubnicach

2)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnicach

3)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach

4)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupcu

5)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich

6)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej

7)    Publiczne Przedszkole w Łubnicach

8)    Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach

9)    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach

10)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gacach Słupieckich

11)Centrum Kultury w Łubnicach

 

 
CZĘŚĆ  VI

 

Zasady i tryb przeprowadzania  referendum

 

§ 56

 

Zasady i tryb przeprowadzania referendum regulują obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985 z późn. zm.)

 

 

CZĘŚĆ VII

 

Gospodarka finansowa Gminy

 

§ 57

 

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego

    budżetu.

2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminnego i objaśnieniami

    Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku  

    poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt budżetu Regionalnej Izbie

    Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

3. Bez zgody Wójta Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy

    zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia

    w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów baz

    jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

4. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.                     

5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, nie później  niż do 31 marca roku

    budżetowego podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu

    przedłożony Radzie.                                         

6. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie o którym mowa

    w ust. 5 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet najpóźniej do końca

    kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Izbę podstawą

    gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.   

6. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Wójt.                                                                         

                                                                      

§ 58

                                  

1. Dochodami Gminy są:

1)    podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako

         dochody Gminy,                                                  

2)    dochody z majątku Gminy,                                                                        

3)    subwencja ogólna z budżetu państwa.     

2. Dochodami Gminy mogą być:                      

1)    dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie

          zadań własnych,                                                                                                                         

    2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,                                                           

    3) spadki, zapisy i darowizny,                               

    4) inne dochody.                                                                                 

                                                                    

§ 59

                                                                   

1. Gmina może zaciągać kredyty i pożyczki na:                                                                     

1)    pokrycie w ciągu roku niedoboru w budżecie,                                                                             

2)    finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.                   

2. Kredyty i pożyczki, o których mowa w ust.1  muszą być spłacone w tym

    samym roku, w którym zostały zaciągnięte.                             

3. Kredyty i pożyczki na finansowanie wydatków, o których mowa

    w ust.1 i 2 mogą być zaciągnięte do wysokości określonej w budżecie.                                                                                                                            

                                                                   

§  60

                                                                       

Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów,

z których zobowiązania będą pokryte.                                              

                                                                   

 

 

 

§  61

                                                 

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną przed udzieleniem absolutorium.                     

 

 

CZĘŚĆ  VIII

 

Mienie gminne

               

§ 62

                                              

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.                                            

 

§ 63

 

Nabycie mienia gminnego następuje:                          

1) na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę

    o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

    ( Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.),                                             

2) przez przekazanie mienia w związku z utworzeniem Gminy lub zmianą

    granic,             

3) w wyniku przekazania przez administrację rządową,                                                            

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,                                                    

5) inne czynności prawne.                                 

6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.                                    

 

 

CZĘŚĆ IX

 

Przepisy Końcowe

 

§ 64

 

1. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie ma ustawa

    o samorządzie gminnym i właściwe przepisy.

                                                                        

 

 

 

 

                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR  2

do Statutu Gminy Łubnice.

 

 

R E G U L A M I N

obrad  Rady Gminy w Łubnicach

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

1. Rada Gminy w Łubnicach, zwana dalej ,,Radą” rozpatruje na sesjach 

    i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu  

    lokalnym nie zastrzeżone ustawami na  rzecz innych podmiotów.

2. Rada na sesji podejmuje i wydaje również:

    1) rezolucje i apele,

    2) zalecenia,

    3) opinie.

§ 2

1. Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonania zadań Rady

    jednak nie  rzadziej niż raz na kwartał.

2. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwołane na wniosek co najmniej

    1/4 ustawowego składu Rady.

3. Rada może odbywać sesje uroczyste z okazji świąt państwowych lub świąt

    i uroczystości lokalnych.

 

II. PRZYGOTOWANIE SESJI

 

§ 3

1. Sesję przygotowuje, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę

    rozpoczęcia obrad Przewodniczący Rady, w porozumieniu z Wójtem. Termin 

    sesji i porządek obrad powinien być tak ustalony, aby Wójt, zgodnie z tokiem

    swej pracy, mógł zająć stanowisko co do spraw będących w porządku obrad. 

2. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady.

3. O sesji powiadamia się radnych na co najmniej siedem dni przed ustalonym

    terminem obrad - wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu

    i czasie rozpoczęcia sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał i niezbędne

    materiały związane z przedmiotem sesji.

4. Materiały na sesję poświęcone uchwalaniu kierunków polityki społecznej

    i gospodarczej, założeń projektu budżetu oraz informację o stanie mienia 

    komunalnego wraz z objaśnieniami przesyła się radnym na dziesięć dni przed

    sesją.

5. Tryb o którym mowa nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

 

§ 4

Przewodniczący Rady powiadamia o sesji społeczeństwo Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 5

Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady na sesji zapewnia Wójt Gminy.

 

III.OBRADOWANIE NA SESJI

 

§ 6

Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu  Rady (quorum).

 

§ 7

1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek

    radnych bądź  Wójta, Rada może postanowić o przerwaniu sesji

    i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na drugim

    posiedzeniu tej samej sesji.  Nastąpić to może w szczególności ze względu na

    niemożność rozpatrzenia całości spraw porządku obrad na  jednym

    posiedzeniu, uzasadnione rozszerzenie porządku obrad, potrzeby

    dodatkowych materiałów, dużej liczby dyskutantów lub inne nieprzewidziane 

    przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie bądź

    rozpatrzenie spraw.

2. Przewodniczący Rady postanawia także o przerwaniu sesji w przypadku

    stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy bądź

    przewidywany termin jej zwołania. 

3. Fakt przerwania obrad należy odnotować w protokole.

 

§ 8

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego

    formuły

    ,,Otwieram Sesję Rady Gminy w Łubnicach”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności

    prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady.

 

§ 9

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia do

    akceptacji   porządek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić

    każdy radny, Przewodniczący Rady w imieniu własnym oraz Wójt.

3. Wniosek musi uzyskać akceptację bezwzględnej większości ustawowego

    składu Rady.

4. Jeżeli wniosek winien mieć formę uchwały lub dotyczy finansów

    wnioskodawca winien uzyskać opinie właściwej Komisji Rady i Wójta.

5. W porządku obrad każdej sesji przewiduje się stałe punkty takie jak:

    1) informacja Wójta o bieżącej pracy w okresie między sesjami,

    2) interpelacje i zapytania,

    3) sprawy różne i wolne wnioski,

 

§ 10

1. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzi obrady według

    uchwalonego porządku obrad, przy czym w uzasadnionych przypadkach

    może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a może także

    w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

3. W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu w sprawie zgłoszenia

    wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być

    w szczególności sprawy:

    1) stwierdzenia quorum,

    2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad

    3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

    4) zamknięcia listy mówców,

    5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów.

4. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie - Rada decyduje w tych

    sprawach zwykłą większością głosów.

 

§ 11

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku

    obrad w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych oraz innych osób 

    uczestniczących w sesji.

    Radnemu przysługuje prawo jednorazowego zgłoszenia ,,ad vocem”.

2. Przewodniczący może czynić uwagi radnym dotyczące tematu, formy i czasu

    trwania wystąpień na sesji.

3. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swym radny wyraźnie odbiega

    od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas

    Przewodniczący może przywołać radnego ,,do rzeczy ”.

4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia, albo zachowanie radnego w oczywisty

    sposób zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji –

    Przewodniczący przywołuje radnego do porządku a gdy przywołanie nie

    odnosi skutku może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole

    sesji.

5. Postanowienie ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza radnych.

 

§ 12

1. Przewodniczący udziela głosu osobom spośród publiczności, po uprzednim

    zgłoszeniu się ich (przed rozpoczęciem obrad) do zabrania głosu.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenia sali obrad przez osoby spoza

    Rady, które zachowaniem swoim lub wystąpieniami zakłócają porządek

    obrad, bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 13

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję

    wypowiedzeniem formuły ,,Zamykam sesję Rady Gminy w Łubnicach”. Czas

    od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno

    posiedzenie.

§ 14

1. Z każdej sesji osoba uprawniona do obsługi Rady sporządza protokół

    stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.

    Przebieg obrad może być ponadto utrwalany na taśmie magnetofonowej lub

    wideo. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych osób

    spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały.

2. Protokół wykłada się do wglądu w Urzędzie Gminy na stanowisku ds. obsługi

    Rady Gminy. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.

 

IV. UCHWAŁY

 

§ 15

Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały.

 

§ 16

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

    najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że przepis szczególny

    stanowi inaczej.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi

    inaczej.

 

§ 17

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę (inicjatywa uchwałodawcza) mogą

    występować:

    1) radni,

    2) komisje Rady,

    3) Wójt.

2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie do

    podmiotów wymienionych wyżej mogą występować organizacje społeczno-

    polityczne, zawodowe, spółdzielnie działające na terenie Gminy oraz  rady

    sołeckie.

 

§ 18

Wójt przygotowując materiały na sesję Rady ustala jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane do przygotowania projektów uchwał - stosownie do przedmiotu sesji i rodzaju rozpatrywanych spraw, a także może ustalić szczegółowe zasady opracowania projektu, zakresu przeprowadzania konsultacji, zasięgnięcia opinii określonych organów i innych działań.

 

§ 19

1. Uchwały Rady powinny zawierać:

    1) numer, datę podjęcia i tytuł,

    2) podstawę prawną,

    3) określenie zadań i środki na ich realizację,

    4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

    5) postanowienie dotyczące stopnia obowiązywania poprzednich uchwał

        w tym zakresie,

    6) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,

    7) ewentualne uzasadnienie uchwały.

2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały

    i rok jej podjęcia (np.: VIII/52/99).

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który

    obradom przewodniczył .

 

§ 20

1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje w Urzędzie Gminy na

    stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

2. Kopie uchwał przekazuje się Wójtowi w celu określenia sposobu ich

    wykonania.

3. Jeden egzemplarz uchwały w ciągu siedmiu dni przedkłada się Wojewodzie

    celem legalizacji (stwierdzenia zgodności z prawem).

4. W trybie określonym w pkt 3 uchwały budżetowe przedkłada się do

    Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Biuro Rady przekazuje kopie uchwał na merytoryczne stanowiska pracy.

6. Biuro Rady prowadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego.

7. Kopie uchwał wywieszane są na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

 

V.TRYB GŁOSOWANIA

§ 21

1. Rada stosownie do postanowień ustawy podejmuje uchwały w głosowaniu

    jawnym lub tajnym, zwykłą lub bezwzględną większością głosów.

2.W przypadkach wskazanych w ustawie przeprowadza się głosowanie imienne.

 

§ 22

1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa

    co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw", przy czym nie bierze się

    pod uwagę głosów  "wstrzymujących się".

2. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej "za"

    od sumy pozostałych, ważnie oddanych głosów t.j. "przeciw"

    i "wstrzymujących się".

3. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą

    głosów oddanych za wnioskiem , przewyższającą połowę ustawowego składu

    Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

4. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane

    uznaje się te, które oddano "za", "przeciwko" i "wstrzymujące się".

5. Głosowanie imienne odbywa się poprzez użycie kart do głosowania

    podpisanych imieniem i nazwiskiem. Lista osób głosujących "za", "przeciw"

    i wstrzymujących się" jest załącznikiem do protokołu sesji ( z zaznaczeniem,

    do którego punktu porządku obrad się odnosi ).

6. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart, przy czym za głosy

    ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami.

7. Karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią Rady. Inne karty 

    uznaje się za nieważne.

 

VI. RADNI

 

§ 23

1. Radni mają obowiązek brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych

    instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

2. Radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach

    określonych przez Radę w odrębnej uchwale.

 

§ 24

Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji do których zostali, podpisem na liście obecności.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 

§ 25

W toku kadencji Rada może na wniosek radnych, Komisji i Przewodniczącego dokonać zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 3

                                                                               do Statutu Gminy Łubnice

 

 

REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łubnicach

 

§ 1

Regulamin Komisji Rewizyjnej, Rady Gminy w Łubnicach, zwany dalej Regulaminem określa kompetencje tej Komisji.

 

§ 2

1. Do zadań Komisji należy w szczególności :

a)    opiniowanie wykonania budżetu Gminy ,

b)    występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie 

     udzielenia absolutorium Wójtowi.

2. Na zlecenie Rady Gminy Komisja może wykonywać inne zadania w zakresie

    kontroli.

§ 3

1. Komisja sporządza roczny plan pracy i kontroli, który przedstawia Radzie

    Gminy do zatwierdzenia .

2. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie może się odbyć

    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

3. Plan kontroli Komisji winien być opracowany w taki sposób, by nie zakłócał

    normalnego toku pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy

    z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych.

4. Kontroli nie powinni przeprowadzać członkowie Komisji pozostający

    w stosunkach prawnych lub osobistych z kontrolowanym.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba zajmująca samodzielne

    stanowisko pracy zobowiązana jest zapewnić kontrolującemu warunki

    i środki  niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

6. Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie stanu faktycznego oraz

    posiadanych dokumentów.

7. Kontrolowany zobowiązany jest udzielić pomocy zespołowi kontrolującemu

    a w razie potrzeby wykonać kserokopię dokumentów.

 

§ 4

1. Z każdego posiedzenia (zebrania) i kontroli Komisja sporządza protokół.

2. Protokół winien być sporządzony w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia

    posiedzenia lub kontroli.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w  kontroli

    oraz kierownik jednostki kontrolowanej a protokół z posiedzenia Komisji –

    przewodniczący.

4. Protokół Komisji winien zawierać:

a)    datę posiedzenia lub kontroli oraz wykaz członków komisji uczestniczących

      w posiedzeniu lub kontroli

b)    nazwę jednostki kontrolowanej lub nazwisko i imię pracownika samodzielnego stanowiska  pracy który był kontrolowany,

c) przedmiot kontroli z dokładnym podaniem okresu jakiego dotyczyła kontrola,

d) wykaz osób składających wyjaśnienia,

e) stwierdzony stan faktyczny,

f) zgodność stanu stwierdzonego ze stanem planowanym,

g) wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę Gminy i skierowane

    do wykonania

h) informację w ilu egzemplarzach sporządzono protokół,

i) wykaz dokumentów dołączonych do protokołu.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wnieść wyjaśnienia w ciągu

    7 dni od zakończenia kontroli.

 

§ 5

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba kontrolowana może odmówić

    podpisania protokołu, składając jednocześnie wyjaśnienie o przyczynach

    odmowy.

2. Na podstawie protokołu jednostka kontrolowana otrzymuje wystąpienie

    pokontrolne z opisem nieprawidłowości i wnioskami zmierzającymi do ich

    usunięcia oraz dokładnym określeniem terminu wykonania zaleceń

    pokontrolnych.

 

§ 6

O wynikach przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna informuje Radę Gminy przedkładając jej protokół pokontrolny wraz z wnioskami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 4

do Statutu Gminy Łubnice.

 

REGULAMIN

pracy Wójta Gminy Łubnice

 

§ 1

1. Wójt Gminy Łubnice, zwany dalej Wójtem, jest organem wykonawczym

    Gminy.

2. Wójt realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i uchwał Rady.

 

§ 2

1. Za przygotowanie materiałów Wójtowi oraz za prowadzenie kancelarii 

    odpowiada wyodrębniona organizacyjnie komórka Urzędu określona

    w regulaminie organizacyjnym.

2. Zapośrednictwem sekretarza Wójtowi doręcza się propozycje wniosków,

    projekty uchwał Rady lub zarządzeń Wójta z krótkim uzasadnieniem oraz

    sposobem ich realizacji.

3. Materiały przygotowują kierownicy referatów.

4. Kierownicy referatów dostarczają projekty uchwał sekretarzowi,

    zaparafowane przez radcę prawnego pod względem formalno – prawnym.

    Dostarczenie projektów radcy prawnemu powinno nastąpić w czasie

    umożliwiającym mu zajęcie stanowiska, nie krótszym niż 7 dni.

 

§ 3

1. Zarządzenia Wójta są oznaczane następująco:

-       kolejny numer zarządzenia,

-       rok.

2. Zarządzenia Wójta ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez

    właściwą komórkę organizacyjną.

3. Odpisy rozstrzygnięć Wójta doręcza się kierownikom jednostek

    organizacyjnych oraz kierownikom referatów, którym powierzono realizację

    zarządzeń.

 

§ 4

1. Wójt wydaje decyzje w trybie przepisów kpa oraz na podstawie właściwych

     przepisów.

2. Decyzje podpisuje Wójt.

§ 5

W sprawach nie cierpiących zwłoki Wójt wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia. Zarządzenia porządkowe podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.

 

§ 6

1. Projekty uchwał Rady przygotowane przez Wójta opiniowane są przez

    merytoryczne komisje.

2. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez komisje lub radnych

    Wójt wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały.

3. Materiały na sesje budżetowe Wójt opracowuje według odrębnych

    harmonogramów ustalanych w porozumieniu z poszczególnymi komisjami.

 

§ 7

1. Wójt ustala sposób i terminy wykonania uchwał Rady.

2. Informacje w sprawach wykonania uchwał Rady i zarządzeń Wójta składa

    Wójtowi sekretarz.

 

§ 8

Nad sprawnym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji pracy Wójta czuwa sekretarz.

 

§ 9

1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje gminę na

    zewnątrz.

2. Wójt wykonuje zadania wynikające z właściwych przepisów.

3. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

-       kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

-       reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

-       kierowanie Urzędem w rozumieniu Kodeksu pracy,

-       przygotowywanie sprawozdań ze swej działalności,

-       ogłaszanie budżetu Gminy oraz nadzór nad jego realizacją,

-       ogłaszanie sprawozdań z wykonania budżetu,

-       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych.

4. Wójt jest szefem obrony cywilnej.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza

    i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6. Jeżeli w inny sposób nie można uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa

    dla życia ludzi lub dla mienia, Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów

    bezpośrednio zagrożonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. Regulamin Zarządu Gminy w Łubnicach zwanego dalej ,,Zarządem” określa szczegółowy

    zakres i tryb działania Zarządu, podejmowania uchwał (postanowień) z wyjątkiem

    zarządzeń o których mowa w art. 41 ustawy o samorządzie gminnym .

2. Członkami Zarządu są osoby wymienione w § 27 ust. 1 Statutu.

§ 2

1. Zarząd rozpatruje podstawowe zagadnienia wynikające z przepisów ustawy o samorządzie

    gminnym, Statutu  Gminy, określone Uchwałami Rady Gminy oraz z zakresu

    działania Urzędu Gminy określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

2. W sprawach określonych w ust. 1 Zarząd podejmuje uchwały (postanowienia).

3. Tryb podejmowania uchwał jest zgodny z zapisami rozdziału V. załącznika Nr 2 do 

    Statutu.

4. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.

5. W sprawach nie zastrzeżonych w Statucie, Zarząd podejmuje postanowienia, które

     odzwierciedlane są w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 3

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Wójta lub jego Zastępcę.

2. Wykaz spraw na posiedzenia Zarządu przygotowuje Sekretarz Gminy na podstawie:

a) zaleceń Wójta Gminy,

b) uchwał Rady Gminy,

c) uchwał Zarządu Gminy,

d)    wniosków Komisji Rady, komórek organizacyjnych (jednostki organizacyjne Gminy,  referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie) i obywateli.

3. Materiały na posiedzenia Zarządu opracowują komórki organizacyjne i samodzielne

     stanowiska pracy Urzędu oraz podległe jednostki organizacyjne.

§ 4

1. Materiały przeznaczone do rozpatrzenia przez Zarząd powinny być opracowane zwięźle,

     zawierać wnioski co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

2. Wnioski winny określać komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy

     odpowiedzialne za ich wykonanie i wskazać terminy ich realizacji.

3. Materiały i wnioski powinny być złożone w Biurze Rady Gminy- uzgodnione

    z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi, oraz zaakceptowane przez Wójta.

4. Istotne rozbieżności stanowisk zgłoszone w toku uzgodnień powinny być przedstawione

    w  notatce dołączonej do materiału.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również na sesjach wyjazdowych - w celu 

    zbadania na miejscu określonej sprawy.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby spoza składu Zarządu, po uzgodnieniu 

     z Przewodniczącym Zarządu.

§ 6

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Statutu  Gminy.

 


Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl