Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu OcenianiaDo druku

                                          

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny cząstkowe przy ocenie bieżącej w nauczaniu zintegrowanym:

 

 

Skala ocen

Elementy treści nauczania

Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych

Umiejętności ucznia

    

   1pkt

 

Bardzo słabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń ma poważne braki w opanowaniu podstawy programowej.

Nie wykonuje poleceń nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedzi nie na temat lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na zadane pytanie. Pismo mało czytelne. Bardzo dużo błędów ortograficznych, gubienie liter i wyrazów. Nie potrafi samodzielnie zredagować zdania, odpowiedzieć ustnie i pisemnie. Nie potrafi przedstawić plastycznie żądanej treści. Brak logicznego myślenia. Nie wykonuje samodzielnie działań matematycznych.

 

 

 

 

 

  2 pkt

 

Słabo                        

 

Niezbędne w uczeniu się danej dziedziny edukacji;

 

Potrzebne w życiu.

 

Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki.

Uczeń rozwiązuje             ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

Mówi niechętnie. Bardzo rzadko zgłasza się, a zapytany odpowiada najczęściej jednym wyrazem. Ma bardzo ubogie słownictwo. Czyta bardzo słabo: całościowo – tylko krótkie wyrazy, resztę sylabizuje. Często przekręca wyrazy lub zmienia końcówki. Pisze niestarannie, mało czytelnie. Źle łączy litery i nie mieści ich w liniach. Robi dużo błędów w pisaniu z pamięci i ze słuchu, a nawet w przepisywaniu. Posiada ogólną wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. Z wielkim trudem i pomocą n-la  wykonuje podstawowe działania matematyczne. Najczęściej posługuje się konkretami. Ma duże kłopoty z rozwiązywaniem prostych zadań tekstowych. Dość trudno zapamiętuje nowe wiadomości.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3 pkt

 

Przeciętnie

Najważniejsze w uczeniu się danej dziedziny edukacji;

 

Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;

 

O niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;

 

Często powtarzające się w programie nauczania;

 

Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

 

Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;

 

Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki ( w danej klasie );

Uczeń rozwiązuje             ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Niechętnie wypowiada się na zajęciach. Mówi pojedynczymi zdaniami. Na pytania odpowiada najczęściej jednym wyrazem. Czyta wyrazami w wolnym tempie. Dłuższe słowa głoskuje. Nie zawsze rozumie to, co przeczyta. Czasami stosuje niepoprawne formy gramatyczne. Pisze niekształtne literki, wybiegające poza liniaturę. Pracuje wolno i dlatego wielu prac nie kończy. W przepisywaniu i pisaniu z pamięci popełnia błędy. Posiada bardzo ogólną wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. Radzi sobie z wykonywaniem działań matematycznych. Ma trudności w przeprowadzaniu analizy i samodzielnym rozwiązywaniu zadań tekstowych. Prace plastyczno-techniczne wykonuje niechętnie. Są one ubogie w szczegóły, niestaranne, mało kolorystyczne i nie zawsze doprowadzone do końca. Na zajęciach sportowych jest często niezdyscyplinowany, chociaż ćwiczenia gimnastyczne wykonuje poprawnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4 pkt

 

Dobrze

Istotne w strukturze dziedziny edukacji;

 

Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli treści zaliczone do wymagań podstawowych;

 

Przydatne, ale niezbędne w opanowaniu treści z danej dziedziny edukacji;

 

Użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;

 

O zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

 

Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów, przykładów znanych z lekcji i z podręcznika.

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje

( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Wypowiada się krótkimi zdaniami, najchętniej na swobodne tematy. Poprawnie opowiada sytuacje przedstawione na ilustracjach w uporządkowanej formie.

Czyta płynnie, wyraźnie, ale wolno. Niekiedy nie zwraca uwagi na znaki przestankowe. Pisze dość starannie. Poprawnie przepisuje teksty. Ma jeszcze trudności podczas pisania ze słuchu i z pamięci. Zapomina o stosowaniu poznanych reguł ortograficznych. Interesuje się światem roślin i zwierząt. Posiada ogólną wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. Dobrze radzi sobie z działaniami matematycznymi. Potrafi rozwiązywać proste zadania matematyczne. Dobrze opanował wiadomości i umiejętności praktyczne. Chętnie podejmuje działania plastyczne i doprowadza je do końca. Bierze aktywny udział w zajęciach muzycznych, zna podstawowe wiadomości teoretyczne. Dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, a także uczestniczy w zespołowych grach sportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5 pkt

 

Bardzo

dobrze

Złożone, trudne, ważne do opanowania;

 

Wymagające korzystania z różnych źródeł;

 

Umożliwiające rozwiązywanie problemów;

 

Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym;

 

Pełne opanowanie treści programu nauczania.

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie;

Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

Potrafi w kilku zdaniach wypowiedzieć się na konkretny temat. Umie opowiadać o wydarzeniach zawartych w tekstach. Czyta płynnie całymi zdaniami w dobrym tempie. Ma bogaty zasób słownictwa. Pisze starannie i czytelnie. Estetycznie prowadzi zeszyty. Zna zasady ortograficzne i gramatyczne. W pracach pisemnych popełnia nieliczne błędy. Posiada rozległą wiedzę o środowisku i potrafi stosować ją w praktyce. Sprawnie wykonuje działania matematyczne. Myśli logicznie, a zadania tekstowe rozwiązuje poprawnie i samodzielnie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach artystyczno-technicznych. Prace są bardzo ciekawe i starannie wykonane. Chętnie wykonuje wszystkie ćwiczenia muzyczne. Potrafi precyzyjnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne.

Zgodnie współdziała w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6 pkt

 

Wspaniale

Znacznie wykraczające poza program;

 

Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

 

Wynikające z indywidualnych zainteresowań;

 

Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu;

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe;

Uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na wyższych szczeblach lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Potrafi w kilku zdaniach wypowiedzieć się na dowolny temat, łącząc je w logiczną całość. Czyta pełnymi zdaniami, poprawnie i we właściwym tempie. Uwzględnia zmianę siły głosu i stosuje się do znaków przestank. Potrafi w odpowiednim momencie wykorzystać poznaną – często samodzielnie, z różnych źródeł – dodatkową wiedzę. Doskonale zna wiadomości gramat. i ortograf. W pracach pisemnych bardzo rzadko popełnia błędy. Pisze  starannie i wzorowo prowadzi zeszyty. Posiada bogaty zasób wiadomości o środowisku społeczno-przyrodniczym. Często przygotowuje dodatkowe materiały i informacje. Szybko i bezbłędnie wykonuje działania matemat. Rozwiązywanie zadań tekstowych traktuje jako świetną rozrywkę umysłową. Chętnie rozwiązuje dodatkowe zadania. Z dużą pomysłowością, ciekawością i starannością wykonuje prace plastyczno-techn. Chętnie bierze udział w zajęciach muzycznych i zna wiadomości z tego zakresu. Podczas zajęć sportowych jest zawsze zdyscyplinowany, zwinny i staranny. Świetnie współpracuje w zabawach i grach zes.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 837
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-03-01 12:02:45
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl