Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędniczeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-11-03 07:43:11

OGŁOSZENIE

Z DNIA 12 października 2009 r.

 

WÓJT GMINY ŁUBNICE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

- PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

(pełny etat)

 

Podstawa prawna: art. 11, 12, 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

 

I.A. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów.

 

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 

1.     Posiada wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze  i 1 roczny staż pracy w administracji samorządowej;

2.     Posiada obywatelstwo polskie.

3.     Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

4.     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5.     Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.     Cieszy się nieposzlakowaną opinią;

7.     Posiada znajomość przepisów prawnych z zakresu podatków, opłat lokalnych, pomocy publicznej, finansów publicznych, ordynacji podatkowej oraz postępowania egzekucyjnego przed organami podatkowymi;

8.     Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych;

9.     Znajomość obsługi programów excel i edytory tekstów oraz programu podatkowego RADIX POGRUN +

 

 

I.B. Wymagania dodatkowe:

 

1.      Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy fachowej oraz

      podejmowania decyzji i analizy różnorodnych zagadnień z zakresu

      działania stanowiska pracy;

2.   Obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność,

      komunikatywność i wysoka kultura osobista.

3.  Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

II. Zakres zadań do wykonania na stanowisku:

1.  Prowadzenie spraw związanych z wymiarem: łącznego zobowiązania   pieniężnego, podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych;

2.  Przygotowywanie decyzji ustalających należności podatkowe;

3.   Przygotowywanie decyzji w sprawie ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń zobowiązań podatkowych;

4.  Prowadzenie ewidencji podatników stanowiącej podstawę wymiaru podatków;

5.  Wydawanie zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego oraz o stanie majątkowym podatników;

6.  Wydawanie innych  zaświadczeń dotyczących prowadzonego zakresu spraw;

7.  Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy i przekazywanie ich zaopiniowania pod względem prawnym radcy prawnemu (we współpracy ze Skarbnikiem Gminy Łubnice);

8.  Przygotowywanie niezbędnych informacji, opracowań, zestawień i wykazów;

9.   Terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku;

10. Udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez inne organy;

11. Przygotowywanie decyzji oraz prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

12. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy.

 

III. Wymagane dokumenty :

1. List motywacyjny;

2. Życiorys – curriculum vitae;

3. Kserokopie świadectw pracy, poświadczone za zgodność

    z oryginałem;

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

    poświadczone za zgodność z oryginałem;

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

    poświadczone za zgodność z oryginałem;

6. Oświadczenia:

    1) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

    2) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;

    3) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

    zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione nie

    później niż 2 miesiące przed terminem złożenia oferty;

10. Oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.  Termin – 26 października 2009 r. do godz.15.00;

2.  Sposób składania dokumentów -  w zamkniętej kopercie opisanej „NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT”, adres osoby składającej i numer telefonu, osobiście lub listem  poleconym.

     W przypadku wysłania dokumentów listem liczy się data wpływu

     do Urzędu.

3.  Miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łubnice, pokój 12, 28-232 Łubnice

      

V. Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie składa się z dwóch etapów:

    a) etap 1 – weryfikacja dokumentów aplikacyjnych,

    b) etap 2 – selekcja końcowa: rozmowa kwalifikacyjna z  kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (liczona

    jest data i godzina wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy).

4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie

    poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania;

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy

    ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej      

6. Dokumenty aplikacyjne odrzuconych kandydatów zostaną odesłane

    pocztą lub kandydaci odbiorą je osobiście.

 

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223).

WÓJT GMINY ŁUBNICE

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze
referent ds. księgowości budżetowej


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie lub wyższe z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w jednostkach budżetowych na podobnym stanowisku.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość rachunkowości budżetowej.
2. Obsługa komputera (pakiet biurowy Office 97, 2000, XP obsługa programów Systemowo – Finansowo – Księgowych F.K.J. ).
3. Umiejętność analitycznego myślenia.
4. Umiejętność współpracy w zespole.
5. Komunikatywność.

Zakres zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programów Systemowo – Finansowo – Księgowych F.K.J.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na nośnikach elektronicznych – dziennik, konta księgi głównej ( ewidencja syntetyczna)
3. Prowadzenie ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)
4. Prowadzenie analityki na kontach zespołu 2 – Rozrachunki i roszczenia.

 

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopię świadectw pracy i ew. opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kopię dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.
4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Adres i telefon kontaktowy.
6. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 30.12.2008 roku w godz. 8.00 do 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem :
„Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej”, adres i telefon składającego ofertę.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice podana zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.urzadlubnice.republika.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223).

WÓJT GMINY ŁUBNICE

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze – informatyk w wymiarze ½ etatu


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie lub wyższe z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w jednostkach budżetowych na podobnym stanowisku.

2. Znajomość systemów Windows 2003 Serwer Windows XP.

3. Praktyczną znajomość aplikacji biurowych MSOffice i Openoffice.

4. Umiejętność pracy i zarządzania środowiskiem Windows.

5. Znajomość konfiguracji i diagnostyki sieci LAN, WAN protokołów sieciowych TCP/IP.
6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość sprzętu PC i aktywnych urządzeń sieciowych (montaż, diagnostyka, modernizacja, konfiguracja),

2. Znajomość administracji relacyjnymi bazami danych  MYSQL,

3. Co najmniej podstawowe wiadomości w administrowaniu bazą danych,

4. Znajomość konfiguracji i obsługi oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej,

5. Znajomość zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznej,

6. Znajomość konfiguracji i obsługi oprogramowań wykorzystywanych do pracy w urzędzie (POGRUN, VIP, B@STIA, Vulcan – Płace Optivum, Woda)

7. Kreatywność i umiejętność uczenia się, zaangażowanie i odpowiedzialność


Zakres zadań na stanowisku:

1.     Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania.

2.     Bieżąca analiza legalności oprogramowania.

3.     Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego.

4.     Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego.

5.     Wykonywanie archiwizacji danych.

6.     Ochrona antywirusowa komputerów.

7.     Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

8.     Przygotowania potrzebnych raportów zestawień.

9.     Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

10.                       Prowadzenie strony internetowej.

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopię świadectw pracy i ew. opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kopię dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.
4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Adres i telefon kontaktowy.
6. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.


Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 20.01.2009 roku w godz. 8.00 do 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem :
„Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze –„informatyka”, adres i telefon składającego ofertę.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice podana zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.urzadlubnice.republika.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

   INFORMACJA     O    WYNIKACH    NABORU 

 

                 NA   STANOWISKO   REFERENT  DS.  KSIĘGOWOŚCI  BUDŻETOWEJ 

 

                                             W  URZĘDZIE GMINY  W  ŁUBNICACH

 

 

 

                           Wójt Gminy Łubnice informuje, że w związku z zakończeniem naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej, zatrudniona została Pani Marzena Pytka zam. Połaniec.Pani Marzena Pytka spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę i staż pracy umożliwiający zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 

 

 

Łubnice, 12 stycznia 2009 roku 

     Wójt Gminy

mgr inż.  Anna  Grajko

 

 

                                   INFORMACJA     O    WYNIKACH    NABORU NA STANOWISKO   INFORMATYKA W  URZĘDZIE GMINY
W  ŁUBNICACH
 
 

 

                           Wójt Gminy Łubnice informuje, że w związku
z zakończeniem naboru na stanowisko informatyka, zatrudniony został Pan Leszek Broda zam. Połaniec.

Pan  Leszek Broda spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę i staż pracy umożliwiający zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 

 

 

Łubnice, 29 stycznia 2009 roku

 Wójt Gminy  mgr inż.  Anna  Grajko

 

 


Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl