Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnicachDo druku

S  T  A  T  U  T

 

 

 

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Wojciecha Skuzy

w Łubnicach

 

 

 Rozdział I

 

Nazwa szkoły.

& l. l.  Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy.

   1.2.  Siedziba szkoły: Łubnice 62.

   1.3.  Szkoa jest publiczną, od 01.09.2001 r. trzyletnią Szkołą Podstawową

          o strukturze organizacyjnej klas I-III.

  1.4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łubnice, a organem

          nadzorującym Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły.

& 2.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględnia opracowany Program Wychowawczy Szkoły, który stanowi załącznik do statutu.

 

    2.2. Szkoła umożliwia:

a) rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie;

b) poznawanie i rozumienie świata;

c) ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

d) rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów;

e) kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeby  

    doskonalenia się;

f)  samoidentyfikację narodową i kulturową;

g) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności 

    lokalnej, narodu;

          h) zdobycie wykształcenia umożliwiającego dalsze kształcenie.

 

3. Szkoła zapewnia:

a) opiekę, przyjazne i bezpieczne warunki edukacji;

b) poszanowanie praw dziecka i ucznia;

c) warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

 

4. Szkoła wspiera:

a) rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości;

b) aktywność poznawczą i twórczą;

c) rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne;

d) samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem;

e) prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia.

 

Celem szkoły jest:

          osobowy rozwój ucznia, tworzenie w świadomości uczniów

          zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

 

5. Uczeń szkoły: (cele programu wychowawczego i programu profilaktyki ujęte                                                                                           operacyjnie).

• akceptuje siebie, potrafi wyrażać swoje potrzeby i dostrzega potrzeby

  innych,

• przestrzega zasad zdrowego stylu życia wobec siebie i bliskich,

• jest kulturalny,

• współdziała w grupie, uznaje odmienność, jest tolerancyjny, nie ulega

  stereotypom,

• kieruje się zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie,

• zna swoje prawa, umie z nich korzystać i przestrzega praw innych

  ludzi,

• wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia i urazu,

• zna zagrożenia wynikające z zachowań innych ludzi,

• dostrzega zagrożenia wynikające z picia alkoholu, palenia papierosów,

   używania narkotyków,

• potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach lokalnych,

• zna swoje mocne i słabe strony, potrafi szukać pomocy,

 

Zadaniem szkoły jest:

 

1.  Prowadzenie ucznia do nabywania i rozwijania umiejętności

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych

działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i

kształtowania nawyków społecznego współżycia,

    2.  Rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni

przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego "

rozumienia świata,

   3.   Rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej

 w motywację świadomą, Przygotowanie uczniów do podejmowania zadań-

 wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego

 i fizycznego,

  4.   Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz

         jego indywidualne zdolności twórcze,                     

  5.   Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania

        wartościowych i trudnych celów,

  6.   Rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego

       oraz postaci historycznych od fantastycznych,

 7.   Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie

        i sprawność fizyczną;

 8. Wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

  9.   Rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia

        rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego

        dostępnego jego doświadczeniu,

10.   Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej

        i narodowej,

11.   Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej,

        plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewnianie warunków do

        harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań

        prozdrowotnych,

12.   Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju uczniów w przyjaznym,

        bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodzina,

13.   Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się

        o zapewnienie uczniom równych szans,

14.   Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości,

        podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

15.   Stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz

        innych.

16.              Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

       pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły

       lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole,

       szkoła może  zorganizować świetlicę. 

17.              W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju   

       uczniów szkoła może zorganizować stołówkę. 

Szkoła realizuje zadania poprzez:

 

1.   Zajęcia edukacyjne, zwane dalej lekcjami o wymiarze obowiązkowym dla

      każdego ucznia.

2.   Organizowanie rewalidacji indywidualnej zgodnie z potrzebami uczniów.

3.   Budowanie więzi w społeczności szkolnej.

4.   Wskazywanie wzorców osobowych i działanie własnym przykładem.

5.   Włączanie uczniów do działań związanych z rytuałem szkolnym

      i organizowaniem imprez szkolnych.

6.   Reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza

      nią.

7.  Diagnozowanie uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz

      problemów rozwojowych i rodzinnych.

8.   Poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego.

9.   Poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

10.   Propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym.

11.   Integracją szkoły z lokalnym środowiskiem społecznym. Nawiązywanie

        kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami

       wspomagającymi oświatą.

12.   Udostępnienie pomieszczeń szkoły, zbiorów biblioteki szkolnej i technologii

       informacyjnych.

13.   Współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi

        i innymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.

14.   Organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno - pedagogicznej

        wspierającej rozwój uczniów.

15.   Realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz

        przestrzeganie zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

16.   Organizację przepływu informacji o działalności szkoły i jego organów.

17.   Zapoznanie uczniów z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganiem praw.

18.   Organizację współpracy z rodzicami uczniów.

19.   Zapewnienie uczniom warunków do bezpiecznego pobytu w szkole.

 

 

Rozdział III

 

System oceniania i promowania uczniów.

 

1. Szczegółowe zasady systemu oceniania zawiera Wewnątrzszkolny

     System Oceniania.

 

2.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich

     rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje

     uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie

     oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania

     wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych

  opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń dostaje

  do wglądu w czasie lekcji, rodzice mogą na życzenie dostać prace do

  wglądu od nauczyciela zając edukacyjnych. Nauczyciele zobowiązani są

  przechowywać prace pisemne uczniów przez okres sześciu miesięcy.

5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni

 psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

 obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono

 specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwia-

 jące sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu

 nauczania.

6. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym, opisowym podsumowaniu

    osiągnięć edukacyjnych ucznia z nauczania zintegrowanego, oraz opisowej

    oceny z zachowania.

7.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego

     w drugiej połowie stycznia.

8.  Klasyfikowanie końcoworoczne polega na opisowym podsumowaniu

     osiągnięć edukacyjnych ucznia.

9.  Opisowe oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele-wychowawcy

     poszczególnych klas, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

    - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy

    oraz ocenianego ucznia.

10.  Nauczyciele — wychowawcy na bieżąco odnotowują osiągnięcia i postępy

uczniów w poszczególnych zakresach umiejętności i wiedzy (np. w czytaniu,

pisaniu, wypowiadaniu się, liczeniu itp.)

11. Opisowa ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

12.  Uczeń może nie być klasyfikowany , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia

      opisowej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach

      edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia

      w szkolnym planie nauczania. 

13.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego

 osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

14. Ucznia można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w   

       wyjątkowych przypadkach. Rada Pedagogiczna może postanowić o   

       powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na

        podstawie opinii wydanej przez lekarza, lub publiczną poradnię

       psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię  specjalistyczną, 

         oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

        Rodzice muszą być o tym fakcie powiadomieni drogą pisemną, nie później

        niż miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną.

 

Rozdział IV

Organy szkoły.                 

1. Organami szkoły są:

• Dyrektor szkoły;

• Rada pedagogiczna;

• Komitet rodzicielski;

• Samorząd uczniowski.

2. Kompetencje dyrektora szkoły:

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą

i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

c) sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie odpowiednich

warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

d) kierowanie pracą rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

e) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim uczniom,

nauczycielom i pracownikom szkoły;

j) dbałość o harmonijną współpraca z pozostałymi organami szkoły;

g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych n-li

i pracowników obsługi decyduje o:

a) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników;

b) przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych;

c) ocenianiu nauczycieli;

d) występuje z wnioskiem o nagrodą organu nadzorującego szkołą

i wyższego szczebla;

e) występuje z wnioskiem o odznaczenia państwowe.

4. Dyrektor szkoły odpowiada za:

a) wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i ich poziom;

b) zgodność funkcjonowania kierowanej przez siebie placówki

           z ustawą o systemie oświaty i jej aktami wykonawczymi, statutem szkoły;

c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej - zgodnie

z zarządzeniami;

d) bezpieczeństwo uczniów i innych osób znajdujących się w budynku

szkolnym w czasie zajęć;

e) stan sanitarny budynku, jego otoczenia, zabezpieczenia ppoż..

5. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska :

a) na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub

z końcem roku szkolnego;

b) z inicjatywy organu nadzorującego szkołę, jeżeli otrzymał negatywną

ocenę pracy.

6. W skład Rady Pedagogicznej -wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

  w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogiczne/jest dyrektor szkoły.

   Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

a) przewodniczącego;

b) organu prowadzącego szkołą;

c) co najmniej 1/3 członków Rady.

Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków. Dyrektor może wstrzymać wykonanie

uchwał Rady, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.

O wstrzymaniu uchwały zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę. Organ nadzorujący uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa i po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Decyzja organu nadzorującego jest ostateczna.

Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych

na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub

ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły;

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

      c)  podejmowanie uchwał w sprawach innowacji pedagogicznych w szkole.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć);

b) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9. Rada Rodziców:

a) jest samorządną reprezentacją rodziców;

b) zasady tworzenia RR uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły;

c) kadencja RR  trwa 3 lata;

d) uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych problemów szkoły;

e) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz

         innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły;

      j) inicjuje podejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków 

         finansowych dla szkoły.

10. Samorząd uczniowski - wybrany przez ogół uczniów może przedstawiać

      Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły

      wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności, takich jak:

1.     Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i celem

2.     i stawianymi wymogami;

 

3.     Prawo do jawnych i umotywowanych ocen dot. nauki i zachowania;

4.     Prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie

5.     własnych propozycji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością

6.     rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

7.     Pomocy w nauce w przypadku trudności;

8.     Podmiotowego i życzliwego traktowania w czasie pobytu w szkole,

9.     podczas udziału we wszystkich formach jej działalności;

10.                   Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:

11.                   Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,

12.                   a także dotyczących życia szkoły;

13.                   Korzystanie z poradnictwa psychologicznego;

14.                   Korzystanie ze środków dydaktycznych, sprzętu i pomieszczeń szkolnych,

15.                   a także biblioteki szkolnej;                                  

16.                   Prawo wyboru n-la pełniącego rolę opiekuna samorządu.

11.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania

i kształcenia dzieci uwzględniając, że rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania

    i promowania uczniów.

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;

e) organizowania spotkań w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Spotkania takie powinny odbywać się raz na kwartał, lub częściej.

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

1.  Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego

działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2.  Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych

i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.

3.   Sytuacje konfliktowe organy szkoły rozwiązują wewnątrz szkoły chyba, że

zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza szkoły.

4.  W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy szkoły

zgłaszają problem do dyrektora o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor

"rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane

strony.

5.  Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą

zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub

sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ

sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących

zakresu ich kompetencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Organizacja szkoły.

1. Szczegółową organizację nauczania, -wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

• liczbę pracowników szkoły;

• ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych;

• ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć

    finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

    szkołę.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, który nie może

    liczyć więcej niż 26 uczniów.

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone

    w systemie klasowo-lekcyjnym.

5.  Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,

     zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz

    studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne

    na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem

    szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem

    kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

5. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb

    i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

    doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy

    pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

6. Z biblioteki mogą korzystać:

• uczniowie;

• nauczyciele;

• pracownicy szkoły;

• rodzice;

7. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają;

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

b) wypożyczanie zbiorów;

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a) organizowanie pracy biblioteki - dostosowanie do potrzeb uczniów i n-li;

b) udostępnianie książek czytelnikom;

c) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

d) współpraca z gronem pedagogicznym;

e) propaganda książek i czytelnictwa;

f) przygotowanie czytelników do korzystania ze zbiorów,

g) uzupełnianie księgozbioru;

 h) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;

i)                  opracowanie zbiorów (zakładanie kart książek, kart

    czytelnika, katalogowanie).

9. Zakup książek i materialna odpowiedzialność za powierzony księgozbiór

 należy do funkcji bibliotekarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz              jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych j ego opiece uczniów.

2. Zadania nauczyciela związane są w szczególności z :

• odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

• prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;

• dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

• wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz

zainteresowań;

• bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym

traktowaniem wszystkich uczniów;

• udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

• doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu 

             wiedzy.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego

   uczenia oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

• inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

• podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w

  zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami

  społeczności szkolnej;

4.  Wychowawca w celu realizacji zadań o których wyżej mowa:

• otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

• planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy

  życia zespołowego;

• utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb

  opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;

• okazuje pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

• włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

• ma prawo korzystać w swoje pracy z pomocy merytorycznej

  i metodycznej ze strony dyrektora, WOM oraz nauczycieli i opiekunów.

 

 

 

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki ucznia.

 

I. Uczeń ma prawo do:

1.   Wiedzy o przysługujących uczniom prawach oraz środkach, jakie

       przysługują uczniom w przypadku naruszania ich prawa.

2.   Informacji o działalności szkoły.

3.   Życia i rozwoju oraz rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

4.   Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

5.   Opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu i nauki w szkole

      zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami

      przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie j ego

     godności osobistej.

6.  Odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

7.  Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -

     wychowawczym.

8.   Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia

     szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra

     innych osób.

9.   Obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów

     kontroli postępów w nauce.

10.   Pomocy w przypadku trudności w nauce.

11.   Korzystania z pomieszczeń szkoły, pomocy dydaktycznych, księgozbioru

        biblioteki i technologii informacyjnej, dóbr kultury.

12.  Pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

13.  Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz

       zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 

II.  W przypadku naruszenia jego prawa, uczeń, jego rodzice (prawni

opiekunowie) mogą odwołać się do:

1.  Wychowawcy, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły.

2.  Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.

3.   Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor szkoły.

 

III. Uczeń ma obowiązek:

1.   Przestrzegać wewnętrznego prawa szkoły.

2.   Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu

      szkoły.

3.   Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

       nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4.   Odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

5.      Dbać o -wspólne dobro, ład i porządek -w szkole.

 

IV. Powinnością ucznia jest zgłaszać nauczycielom niezrozumiałe partie

materiału.

 

V. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1.  Najwyższe oceny opisowe z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

2.   Szczególnie wyróżniające się zachowanie.

3.  Osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych.

4.  Nienaganną frekwencję.

5.     Działalność na rzecz szkoły.

 

VI. Rodzaje nagród:

1.  Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.

2.   Pochwała dyrektora -wobec klasy.

3.   Pochwala dyrektora wobec uczniów całej szkoły.

4.   Dyplom uznania.

5.   List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

6.     Nagroda rzeczowa.

 

VII. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę w za:

1.   Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w zakresie ust. III pkt 3, 4 i 5.

2.   Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie

      szkoły lub -w czasie imprez organizowanych przez szkołę.

3.   Zastraszenie, -wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież

      mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę.

4.   Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczn. szkoły.

VIII. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

Kara nie mole naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pól

roku na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

 

IX. Rodzaje kar:

1.  Upomnienie wychowawcy klasy.

2.  Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielone w obecności rodziców.

3.  Nie typowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach

     organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora

     szkoły na wniosek wychowawcy.

4.  Nie typowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia

     kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy.

5.  Przeniesienie do równoległej (klasy) szkoły.

 

X. W przypadku otrzymania kary, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maj ą prawo odwołać się, do:

1.   Dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez -wychowawcę,.

2.   Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez

      dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

XI. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez:

1.  Dyżury nauczycieli na korytarzach, w szatni i przy wejściu na teren szkoły           w czasie wszystkich przerw między lekcjami.

2.  Reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych

      uczniów.

3.  Szkolenie pracowników szkoły pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.   Ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami

      postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.

5.   Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa.

6.   Zakup atestowanego sprzętu.

7.     Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuj e dokumentację zgodnie z odrębnymi 

    przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej

   określają odrębne przepisy.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1001
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-03-01 11:55:36
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl