Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACHDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-02-22 08:37:17

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach

28-232 Łubnice


REGON 291044606

NIP 866-15-96-956


KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ KRYSTYNA BARSZCZ
Statut

Ośrodka Pomocy Społecznej

w ŁubnicachRozdział I


Postanowienia ogólne.


§ 1


Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

- ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej; j.t Dz.U.1998 r. Nr 64 poz414 ze zmianami Dz.U.Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz.756, Nr 162 poz. 1118, Nr162 poz.1126)

-ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.1998 r. Nr.155 poz.1014)

-niniejszego statutu§ 2


1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łubnice

2.Obszar działalności Ośrodka stanowi Gmina Łubnice

3.Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

Rozdział II


Cel i zadania Ośrodka§ 3


1.Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym.

2.Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3.Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

-tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

-analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej

-przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

-pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin

-pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.


§ 4


1.Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.

2.Do zadań własnych Gminy należą:

-prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.

-przyznawanie pomocy rzeczowej,

-przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pozyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

-inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.

3.Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez Gminę należy:

-udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z wyłączeniem osób bezdomnych, które zerwały w sposób trwały związki z gminą na terenie, której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.

-świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

-pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,

-udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

-praca socjalna,

sprawienie pogrzebu,

-zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań wymienionych w pkt.1-6 i ust.2


§ 5


Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie, które obejmują:

1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń

2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,

3.opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art.27 ust.1 oraz w art.31 ust.4a ustawy o pomocy społecznej.

4.przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

5.przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

6.świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

7.organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

8.zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,

9.utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt.1-8.


§ 6


Ośrodek Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Rozdział III


§ 7


1.Ośrodkiem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

2.Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Gminy a jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

3.Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.


§ 8


1.W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

-samodzielne stanowiska pracowników socjalnych

-stanowisko opiekunki domowej

2.Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.

3.Oąrodek wykonuje zadania zlecone Gminie zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Wojewodę.


Rozdział IV


Przepisy końcowe


§ 9


1.Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.

2.Zmiana treści statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o jego zmianie.


§ 10


Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl